Főoldal » Archív » Hamis receptekkel próbáltak gyógyszerhez jutni a gyöngyösi fiatalok

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség két héten belül két huszon­éves fia­tal­lal szem­ben is vádat emelt azért, mert az álta­luk meg­ha­mi­sí­tott orvo­si vények fel­hasz­ná­lá­sá­val pró­bál­tak pszi­chés hatá­sú gyógy­sze­re­ket kivál­ta­ni a pati­ká­ban a maguk számára.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén mind­két vád­lott olyan szer­hez kívánt  hoz­zá­jut­ni, mely­nek hasz­ná­la­ta szé­les kör­ben elter­jedt annak elle­né­re, hogy a csak szak­or­vos által fel­ír­ha­tó, ben­zo­dia­ze­pin ható­anyag tar­tal­mú készít­mény rend­sze­res sze­dé­se füg­gő­sé­get okoz­hat. A házi­or­vo­sok éppen ezért is tagad­ták meg ezek fel­írá­sát az egész­sé­ges, gyógy­ke­ze­lés­re nem szo­ru­ló vád­lot­tak esetében.

Egyi­kük, egy 21 éves fia­tal­em­ber idén már­ci­us 23-án dél­előtt keres­te fel Gyön­gyö­sön az egyik házi­or­vo­si ren­de­lőt, és mivel nem kapott recep­tet a szo­ron­gás­csök­ken­tő szer­hez, az orvos pil­la­nat­nyi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, az ott lévő nyom­ta­tó­ból magá­hoz vett egy üres, orvo­si pecsét­tel és alá­írás­sal ellá­tott vényt, amire tol­lal később ráír­ta a saját ada­ta­it, vala­mint a gyógy­szer nevét. Ezzel ment be aztán az egyik helyi pati­ká­ba, ahol azon­ban a gyógy­sze­rész ész­lel­te, hogy a recept hami­sí­tott, és meg­ta­gad­ta a szer kiadá­sát, majd érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A másik ügy vád­lott­ja, egy 23 éves nő ápri­lis 19-én köve­tett el hason­ló cse­lek­ményt, mely­nek során az egyik Gyön­gyös kör­nyé­ki köz­ség kör­ze­ti orvo­si ren­de­lő­jé­nek elő­te­ré­ben a sze­me­tes­ből vett magá­hoz egy gyű­rött és kido­bott, ám kitöl­tet­len recep­tet, ami egy gyer­mek­gyó­gyász fej­lé­cé­vel és bélyeg­ző­jé­vel volt ellát­va. Ezt a vád­lott a nagy­ma­má­ja nevé­re szó­ló­an kitöl­töt­te, és még aznap dél­után bevit­te egy gyön­gyö­si gyógy­szer­tár­ba, hogy kivált­sa. A gyógy­sze­rész ezút­tal is ész­lel­te a hami­sí­tást, ezért a nyug­ta­tót nem adta ki a fia­tal nő szá­má­ra, aki ered­mény­te­le­nül hivat­ko­zott arra, hogy idős fel­me­nő­jé­nek nagy szük­sé­ge lenne a gyer­mek­or­vos által fel­írt készítményre.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség mind­két elkö­ve­tőt hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és velük szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.