Főoldal » Archív » Hamis tanúkkal akarta leplezni a vállalkozó a 2 millió forintos falopást

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb érték­re foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy vál­lal­ko­zó ellen, aki több mint 2 mil­lió forint érté­kű tűzi­fát lopott el, majd meg­kí­sé­rel­te eltit­kol­ni a ható­sá­gok előtt.

A vál­lal­ko­zó 2016. év végén a mun­ká­sa­i­val két erdő­te­rü­let­ről össze­sen 107 m3 lábon álló, több mint 2 mil­lió forint érté­kű vágás­érett akác­fát ter­mel­te­tett ki, majd azo­kat telep­he­lyé­re szál­lí­tot­ta és érté­ke­sí­tet­te. A mun­ká­sok nem tud­tak arról, hogy a kiter­melt fa nem a vád­lott tulaj­do­na volt.

Miu­tán a lopás miatt a rend­őr­ség nyo­moz­ni kez­dett és tanú­ként hall­gat­ta ki a vád­lott két alkal­ma­zott­ját, a vád­lott ered­mény­te­le­nül kísé­rel­te meg rábír­ni őket arra, hogy tegye­nek őt mentő, míg egy másik mun­ká­sá­ra ter­he­lő tanúvallomást.

A vád­lott azért, hogy a ható­sá­gi enge­dély nél­kül vég­zett faki­ter­me­lé­sét lep­lez­ze, valót­lan fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen. Ekkor azt állí­tot­ta, hogy a tulaj­do­ná­ban lévő erdő­ből 300.000,-Ft érték­ben lop­tak el tölgy­fát, hol­ott a fákat enge­dély nél­kül ő vágat­ta ki.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint a lopott fa elszál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált teher­gép­ko­csi elkob­zá­sát, és a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sét is indítványozta.