Főoldal » Archív » Hamis vád gyanúja miatt indított nyomozást az ügyészség az óbudai macskanyúzás ügyével összefüggésben

Egy nyom­ra­ve­ze­tői díjra jelent­ke­ző beje­len­tő val­lo­má­sa alap­ján a rend­őrök állat­kín­zás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki két fér­fit, a későb­bi nyo­mo­zás ada­tai és bizo­nyí­té­kai azon­ban nem támasz­tot­ták alá a beje­len­tő vallomását.

Aho­gyan arról a koráb­bi saj­tó­hí­rek is beszá­mol­tak, 2017. augusz­tus 1-jén Buda­pes­ten a III. kerü­let, Szo­mol­nok utcá­ban egy par­ko­ló gép­ko­csi alatt egy nyú­zott, még élő macs­kát talál­tak. Az állat a későb­bi­ek­ben elpusz­tult, sérü­lé­sei kap­csán pedig kez­det­ben fel­me­rült az ember álta­li, szán­dé­kos bán­tal­ma­zás gya­nú­ja is, ezért a nyo­mo­zó ható­ság nyo­mo­zást ren­delt el.

A civil szer­ve­ze­tek 100.000 forint össze­gű nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lot­tak fel annak, aki az elkö­ve­tők­ről infor­má­ci­ót szol­gál­tat. A nyom­ra­ve­ze­tői díj fel­aján­lá­sa után 2017. augusz­tus 4-én az állat­vé­dők ala­pít­vá­nyi beje­len­tő szá­mán jelent­ke­zett egy férfi és közöl­te, hogy infor­má­ci­ó­val ren­del­ke­zik az elkö­ve­tők sze­mé­lyé­ről, majd a nyom­ra­ve­ze­tői díj felől érdek­lő­dött. Tanú­ki­hall­ga­tá­sán ezután rész­le­tes val­lo­mást tett arról, hogy az álta­la ismert és konk­ré­tan meg­ne­ve­zett két férfi az álla­tot miként bántalmazta.

A beje­len­tő val­lo­má­sa alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság a két fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, akik azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tagadták.

A beje­len­tő val­lo­má­sá­ban már az eljá­rás kez­de­tén is nagy­fo­kú ellent­mon­dá­sok mutat­koz­tak, állí­tá­sa­it pedig a későb­bi nyo­mo­zás során beszer­zett egyéb ada­tok sem támasz­tot­ták alá. Ilyen bizo­nyí­ték az ügy­ben kiren­delt igaz­ság­ügyi állat­or­vos szak­ér­tő véle­mé­nye is, aki meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a macs­ka sérü­lé­se­it nagy való­szí­nű­ség­gel egy gép­jár­mű ékszí­ja, vagy motor­tér­ben lévő forgó alkat­ré­sze okoz­ta, az ember álta­li nyú­zást kizárta.

A nyo­mo­zó ható­ság a beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján az ügy két gya­nú­sí­tott­já­val szem­ben a nyo­mo­zást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban megszüntette.

A fen­ti­ek alap­ján a bűn­cse­lek­mény­re, illet­ve az elkö­ve­tők konk­rét sze­mé­lyé­re vonat­ko­zó beje­len­tés kap­csán fel­me­rült a hamis vád gya­nú­ja, ezért a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség ennek vizs­gá­la­tá­ra nyo­mo­zást ren­delt el.