Főoldal » Hírek » Hamis védettségi igazolványt szereztek - rendőrségi videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te, védett­sé­gi iga­zo­lás­sal való vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a két elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2021. júli­us 28. és 2021. novem­ber 27. közöt­ti idő­szak­ban pén­zért hamis védett­sé­gi iga­zol­vány kiál­lí­tá­sát intéz­ték el 27 olyan sze­mély­nek, akik nem kap­tak védőoltást.

A nő és a férfi egy Komárom-Esztergom megyé­ben talál­ha­tó kór­ház­ban ápo­ló­ként dol­go­zott. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. júli­us 28. és 2021. novem­ber 27. közöt­ti idő­szak­ban az ápo­ló­kat 27 magán­sze­mély leg­alább 20.000 forint összeg­gel meg­vesz­te­get­te azért, hogy az ápo­ló­nő ne adja be nekik a COVID védő­ol­tást, és így a védő­ol­tá­sok fel­vé­te­le nél­kül hamis védett­sé­gi iga­zol­ványt kapjank.

Az elkö­ve­tők­kel szem­ben ezen felül meg­ala­po­zott a gyanú arra vonat­ko­zó­an is, hogy őri­zet­be véte­lük előtt koka­int fogyasztottak.

Az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te, védett­sé­gi iga­zo­lás­sal való vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a nőt és férfit.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te az ápo­lók letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tást veszélyeztetnék.

A gya­nú­sí­tot­tak elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:  http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/valotlan-tartalmu-vedettsegi-igazolvanyt