Főoldal » Hírek » Hamisan vádolta meg a szomszédját azzal, hogy kirabolta – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki fel­je­len­té­sé­ben és tanú­val­lo­má­sá­ban is hami­san vádol­ta meg azzal a szom­széd­ját, hogy egy isme­ret­len társ­sal együtt kira­bol­ta őt. A hamis vád alap­ján a szom­szé­dot gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták és őri­zet­be is vették.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi – az ügy vád­lott­ja – 2023. feb­ru­ár 11. nap­ján tett fel­je­len­tést a Kecs­ke­mé­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon. Ekkor a hamis vád tör­vé­nyi követ­kez­mé­nye­i­re tör­té­nő figyel­mez­te­tést köve­tő­en elmond­ta, hogy az előző héten az egyik szom­széd­ja, egy szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­val együtt meg­je­lent a kecs­ke­mé­ti laká­sá­ban és őt egy lőfegy­ver­rel fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy a 2.000.000 forin­tos meg­ta­ka­rí­tá­sát adja át.

A fel­je­len­tés alap­ján a Kecs­ke­mé­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zást ren­delt el, ennek során az elkö­ve­tőt tanú­ként is kihall­gat­ták, aki fenn­tar­tot­ta koráb­bi állí­tá­sa­it. A vád­lott valót­lan tar­tal­mú val­lo­má­sai alap­ján a szom­szé­dot még a fel­je­len­tés nap­ján gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki és őri­zet­be vették.

Két nap­pal később a nyo­mo­zó ható­ság szem­lét tar­tott a vád­lott ingat­lan­já­ban és egy fel­csa­vart sző­nyeg­ben meg­ta­lál­ták a - val­lo­má­sa sze­rint - tőle elra­bolt 2.000.000 forin­tot. Ezt köve­tő­en újra kihall­gat­ták tanú­ként a fel­je­len­tőt, aki ekkor koráb­bi állí­tá­sa­it vissza­von­ta és elis­mer­te, hogy szom­széd­ja a sérel­mé­re nem köve­tett el sem­mi­lyen bűn­cse­lek­ményt. Ezután a fel­je­len­tett férfi őri­ze­tét, majd az ellen indult bün­te­tő­el­já­rást is megszüntették.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képen a két mil­lió forin­tot tar­tal­ma­zó borí­ték fel­csa­vart sző­nyeg­ből kihú­zá­sa látható.