Főoldal » Hírek » Hamisított ruházati termékeket akart értékesíteni egy szlovén nő- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ipar­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a szlo­vén állam­pol­gár­ral szem­ben, aki 2021. már­ci­us 26-án, az M7-es autó­pá­lyán tör­tént ellen­őr­zés­kor nagyobb mennyi­sé­gű, hamis már­ka­jel­zés­sel ellá­tott ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket szál­lí­tott a gép­ko­csi­já­ban azért, hogy azo­kat Buda­pes­ten értékesítse.

A vád­irat sze­rint az adó­ha­tó­ság az M7-es autó­pá­lya pákoz­di pihe­nő­he­lyén ellen­őr­zés alá vonta a szlo­vén ható­sá­gi jel­zé­sű gép­jár­mű­vet. Az átvizs­gá­lás során elő­ke­rült nagy mennyi­sé­gű ruha­ter­mé­kek hami­sít­vá­nyok vol­tak, ame­lyek meg­té­vesz­té­sig hason­lí­tot­tak a jog­tu­laj­do­nos véd­jegy­ol­ta­lom alatt álló, hason­ló meg­ne­ve­zés­sel és meg­je­lö­lés­sel ren­del­ke­ző ter­mé­ke­i­re. A nő a hami­sí­tott ruhák for­ga­lom­ba hoza­tal érde­ké­ben tör­té­nő meg­szer­zé­sé­vel az ipar­jog­vé­del­mi olta­lom­ból szár­ma­zó jogot meg­sér­tet­te, az egyes jog­tu­laj­do­no­sok­nak 250.000,- Ft és 3.200.000,- Ft közöt­ti, össze­sen mint­egy 6.000.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és a lefog­lalt ter­mé­kek elkob­zá­sát indítványozta.