Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamisítványokat árult az elkövető egy tatai üzletben

A Tatai Járá­si Ügyész­ség ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a buda­ör­si fér­fi­val szem­ben, aki egy tatai üzlet­ben hami­sí­tott már­ka­ne­vek alatt papu­cso­kat, sport­ci­pő­ket árult. 

Az elkö­ve­tő 2018. janu­ár ele­jén, Buda­pes­ten, egy a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től ked­ve­ző áron neves már­ká­jú láb­be­lik­hez hason­ló sport­ci­pő­ket és papu­cso­kat vásá­rolt, majd azo­kat tatai üzlet­ben árulta.

2018. janu­ár 30-án a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal Komárom-Esztergom Megyei Adó-és Vám­igaz­ga­tó­sá­ga Jöve­dé­ki Ellen­őr­zé­si Osz­tá­lyá­nak jár­őrei ellen­őr­zést tar­tot­tak az üzlet­ben, mely­nek során lefog­lal­ták a neves már­ká­jú láb­be­lik­hez hason­lí­tó sport­ci­pő­ket és papucsokat.

A lefog­lalt sport­ci­pő­kön meg­je­le­nő forma nem­zet­kö­zi véd­jegy­ként van beje­gyez­ve, a láb­be­lik meg­je­le­né­se pedig közös­sé­gi for­ma­ter­ve­zé­si min­ta­ol­ta­lom alatt áll, ezen túl­me­nő­en a forma és a meg­je­le­nés hason­ló­sá­ga miatt a fogyasz­tó meg­té­vesz­té­sé­re alkal­mas hami­sít­vá­nyok­nak minősülnek.

Az elkö­ve­tő ezzel a maga­tar­tá­sá­val nem­csak a vásár­ló­kat tévesz­tet­te meg, hanem a már­ka­kép­vi­se­le­tek­nek is vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, vala­mint köte­lez­ze őt a már­ka­kép­vi­se­le­tek­nek oko­zott kár megtérítésére.