Főoldal » Hírek » Hanyagul látta el betegeit a megvádolt orvos - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Két­rend­be­li fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a nyug­dí­jas­ko­rú orvos­sal szem­ben, aki szak­mai mulasz­tá­sa­i­val két­szer is köz­vet­len veszély­nek tette ki bete­gei éle­tét az egyik Veszp­rém vár­me­gyei kór­ház­ban. Mind­két beteg rövid­del az ellá­tá­su­kat köve­tő­en elhunyt, ugyan­ak­kor az orvo­si sza­bály­sze­gé­sek és a sér­tet­tek halá­la között az ok-okozati össze­füg­gés nem volt meg­ál­la­pít­ha­tó.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 szep­tem­be­ré­ben ambu­láns ellá­tás­ban része­sí­tett egy esz­mé­let­vesz­té­ses, zavart tudat­ál­la­po­tú, erő­sen ittas fér­fit, akit miu­tán köz­te­rü­le­ten hanyatt esett, a men­tők szál­lí­tot­tak kór­ház­ba. Az orvos a vád­lott zúzó­dá­sos fej­sé­rü­lé­sét kezel­te, azon­ban annak elle­né­re, hogy a férfi álla­po­ta a szak­mai sza­bá­lyok sze­rint CT-vizsgálatot indo­kolt volna, ezt elmu­lasz­tot­ta és a bete­get a kora esti órák­ban haza­en­ged­te. A sérült férfi más­nap reg­gel az esés követ­kez­té­ben elszen­ve­dett kopo­nya­sé­rü­lé­se miatt az ott­ho­ná­ban elhunyt.

Az orvos a követ­ke­ző év nya­rán egy idős, 81 éves asszonyt látott el, aki ott­ho­ná­nak kert­jé­ben a rózsa­bo­kor­ba esett és mind­két csuk­ló­ján sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott a sér­tett tenye­rén kelet­ke­zett sérü­lé­se­ket ellát­ta, azon­ban a csuk­ló­tá­jé­kon lévő sérü­lést már nem tárta fel és az asszony teta­nusz elle­ni immu­ni­zá­lá­sát is elmu­lasz­tot­ta, hol­ott ez szennye­zett sérü­lé­sek gya­nú­ja ese­tén a beteg élet­ko­rá­ból faka­dó­an szük­sé­ges lett volna. Az idős asszony a bal­ese­tet köve­tő­en néhány nap­pal kór­ház­ba került, ahol a sebét fel­tár­ták, abból két nagy faszi­lán­kot távo­lí­tot­tak el, és teta­nusz elle­ni keze­lés­ben része­sí­tet­ték, ám ennek elle­né­re egy hét­tel később a kór­ház­ban elhunyt. Nem zár­ha­tó ki ugyan­ak­kor annak a lehe­tő­sé­ge, hogy a teta­nusz beteg­ség az asszony­nál a bal­ese­tet köve­tő meg­fe­le­lő ellá­tás ese­tén is kiala­kult volna

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az orvos­sal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és az orvo­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.