Főoldal » Hírek » Haragosa élettársára támadt - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki hara­go­sa élet­tá­rá­sá­ra támadt egy vas­vil­lá­val, majd egy fejszével.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett nő élet­tár­sa régebb óta hara­gos viszony­ban voltak.

2020. júli­us 31-én egy Far­mos köze­lé­ben lévő dűlő­úton az elkö­ve­tő lovas­ko­csi­val haj­tott el a kerék­pá­ro­zó sér­tett mel­lett úgy, hogy köz­ben elso­dor­ta a nőt.

Ezután vissza­for­dí­tot­ta a lovas­ko­csit és a sér­tett mel­lett meg­áll­va arról levett egy vas­vil­lát. A vil­lá­val a sér­tett­hez lépett és több ízben kis-közepes erő­vel meg­szúr­ta a nő hasát, hátát és comb­ját, miköz­ben folya­ma­to­san azzal fenye­get­te, hogy megöli.

A véde­ke­ző sér­tett­nek sike­rült a fér­fi­től elven­nie a vas­vil­lát. Ekkor azon­ban az elkö­ve­tő egy fej­szét vett le a kocsi­ról és azzal leg­alább két­szer fejbe vágta a sér­tet­tet. A nőnek ezt az esz­közt is sike­rült elven­nie a fér­fi­tól, aki erre elhaj­tott a helyszínről.

A sér­tett­nek több, köz­tük nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei is kelet­kez­tek. A súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa a sér­tett véde­ke­zé­sé­nek és a vélet­len sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi tárgyalást.