Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Haragosát akarta megütni, de egy másik embernek okozott életveszélyes sérülést- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy koráb­bi vita­part­ne­rén akart bosszút állni, de helyet­te más sze­mély­nek oko­zott élet­ve­szé­lyes sérülést.

A vád­irat sze­rint 2019. már­ci­us 11-én az elkö­ve­tő egy szi­get­hal­mi ház udva­rán össze­szó­lal­ko­zott egy fér­fi­vel, aki ott – a sér­tet­tel együtt – albér­let­ben lakott. Az elkö­ve­tő akkor még elhagy­ta az ingat­lant, de oda a kora esti órák­ban visszament.

A kert­ka­put az elkö­ve­tő­nek a főbér­lő nyi­tot­ta ki, aki mögött köz­vet­le­nül a sér­tett jött kife­lé az ingat­lan­ból. Az elkö­ve­tő fél­re­lök­ve a főbér­lőt a sér­tett­hez lépett, majd ököl­lel arcon ütöt­te, mert össze­té­vesz­tet­te a vele koráb­ban vitá­ba keve­re­dő férfival.

A sér­tett az ütés­től hanyatt esett és bever­te a fejét a beton­ba, ami­től elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét is. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több sérü­lés kelet­ke­zett a fején, töb­bek között lágy­a­gy­bu­rok alat­ti vér­zést is elszen­ve­dett, amely nála köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett. A halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­se pusz­tán a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en maradt el.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által nyo­mo­zott ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett miatt emelt vádat a bán­tal­ma­zó férfi ellen.