Főoldal » Hírek » Harc az emberkereskedelem ellen

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um szer­ve­zé­sé­ben rend­őrök, ügyé­szek és bírók közös, az ember­ke­res­ke­de­lem­ről szóló kép­zé­se­ken vesz­nek részt. A kép­zé­sek sajá­tos­sá­ga, hogy a bűn­ül­dö­ző és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás kép­vi­se­lői együtt, gya­kor­la­ti pél­dá­kon keresz­tül vesz­nek végig egy-egy ügyet: így job­ban meg­is­mer­he­tik egy­más gon­dol­ko­dás­mód­ját, elvá­rá­sa­it. A ható­sá­gok azon­ban önma­guk­ban nem ele­gen­dők ahhoz, hogy siker­rel lép­jünk fel mások kihasz­ná­lá­sa ellen: ne men­jünk el azok mel­lett, akik segít­ség­re szo­rul­nak. Ha azt ész­le­li, hogy vala­kit kihasz­nál­nak és baj­ban van, jelez­ze a rend­őr­sé­gen, vagy az ügyészségen.