Főoldal » Archív » Harmadfokon végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz a fellebbviteli főügyészség az ún. SZEVIÉP-ügy vádlottaira

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt – ügyé­szi fel­leb­be­zés foly­tán is - zajló har­mad­fo­kú eljá­rás­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék másod­fo­kú fel­men­tő íté­le­té­nek meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek tár­tet­tes­ként elkö­ve­tett csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­ben való meg­ál­la­pí­tá­sát, illet­ve a vád­lot­tak­ra vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a „SZEVIÉP-ügy” néven ismert­té vált büntetőeljárásban.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt indult köz­is­mert ügy­ben az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett csőd­bűn­cse­lek­mény bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, ezért mind­há­rom vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék a járás­bí­ró­ság bűnös­sé­get meg­ál­la­pí­tó íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va a vád­lot­ta­kat a vád alól felmentette.

A bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény a másod­fo­kú bíró­ság első­fo­kú bíró­sá­gé­val ellen­té­tes dön­té­se ese­tén a másod­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen is lehe­tő­sé­get nyújt fel­leb­be­zés­re. Erre tekin­tet­tel a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a Sze­ge­di Tör­vény­szék fel­men­tő íté­le­te ellen fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő.

A fel­leb­be­zés foly­tán – a Kúria kije­lö­lé­se alap­ján – har­mad­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dó bün­te­tő­el­já­rás­ban a vádat kép­vi­se­lő Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést 2020. már­ci­us 13. nap­ján az íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­ban fenntartotta.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség har­mad­fo­kú indít­vá­nya arra irá­nyul, hogy az íté­lő­táb­la a másod­fo­kú bíró­ság íté­le­tét vál­toz­tas­sa meg, és az íté­let rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­gá­nak kikü­szö­bö­lé­se mel­lett a vád­lot­ta­kat, mint társ­tet­te­se­ket, csőd­bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben mond­ja ki bűnös­nek, ezért velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki.