Főoldal » Hírek » Hárman verték össze a sértettet - videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés három fia­tal ellen, akik egy győri szó­ra­ko­zó­hely előtt ver­tek össze egy fia­tal­em­bert.

A vád sze­rint a három vád­lott és a sér­tett is egy győri szó­ra­ko­zó­he­lyen szó­ra­ko­zott 2022 feb­ru­ár­já­ban, ahol mind­annyi­an fogyasz­tot­tak alko­holt.

Haj­nal­ban aztán a szó­ra­ko­zó­hely mel­let­ti terü­le­ten a 21 éves sér­tett és 16, 17, 18 éves vád­lot­tak szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A vád­lot­tak kör­be­vet­ték a sér­tet­tet, akit lök­dös­ni kezd­tek, majd a föld­re is vit­ték, ahol egyi­kük fejbe, egy másik ter­helt pedig hasba rúgta.

A sér­tett ezután csak segít­ség­gel tudott fel­áll­ni és szé­de­leg­ve moz­gott. A vád­lot­tak pár perc múlva vissza­men­tek hozzá, és egyi­kük ismét meg­rúg­ta, majd egy másik ter­helt olyan erő­sen ütöt­te arcon, hogy a sér­tett újra elesett.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 6-8 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak ellen súlyos testi sér­tés, és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.