Főoldal » Hírek » Három bűncselekmény egy éjszakán- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves etesi férfi ellen, aki egy rend­őri intéz­ke­dés során azért, hogy magá­ról elte­rel­je a gép­ko­csi­ja rend­szá­má­nak meg­ha­mi­sí­tá­sa miat­ti gya­nút, isme­rő­se nevét és ada­ta­it adta meg a rend­őrök­nek, és még a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­son is a valót­lan ada­to­kat hangoztatta.

A férfi 2019. októ­ber 26-án éjjel úgy vezet­te gép­ko­csi­ját Sal­gó­tar­ján­ban, hogy az autó­ra egy másik jármű rend­szá­mát sze­rel­te fel. Ami­kor meg­ál­lí­tot­ták és iga­zol­tat­ták a rend­őrök, a nyil­ván­tar­tá­suk alap­ján közöl­ték, hogy az egye­di azo­no­sí­tó jel nem erre az autó­ra van kiad­va, ezért eljá­rást kezdeményeznek.

A fele­lős­ség­re vonás­tól tart­va a férfi egy isme­rő­se ada­ta­it dik­tál­ta be az intéz­ke­dő rend­őrök­nek, ezál­tal más sze­mély ellen indult büntetőeljárás.

A fér­fit még akkor éjjel gya­nú­sí­tott­ként is kihall­gat­ták, ekkor is isme­rő­se neve alatt, ennek meg­fe­le­lő­en több valót­lan ada­tot tar­tal­ma­zó köz­ok­irat is készült a rend­őri intézkedéskor.

A cse­lek­mény­re csak akkor derült fény, ami­kor az eljá­rás­ban foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tás­ra idéz­ték azt a fér­fit, aki­nek nevét és ada­ta­it a férfi a rend­őr­sé­gen felhasználta.

A fér­fi­nek így az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élé­sen kívül közokirat-hamisítás és bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád miatt is felel­nie kell. Az utób­bi bűn­cse­lek­ménnyel a gép­ko­csi uta­sát is meg­vá­dol­ta az ügyész­ség, mivel az intéz­ke­dés éjsza­ká­ján őt is kihall­gat­ták, ő pedig meg­erő­sí­tet­te a társa által bemon­dott sze­mély­azo­nos­sá­got, így a hamis vádat maga is elkövette.

Az ügyész­ség a gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben első­fo­kon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.