Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Három dílerrel szemben emelt vádat az ügyészség

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val szem­ben for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, egy fér­fi­val szem­ben pedig keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádiratot.

Az egyik férfi 2018. május 10-én meg­bíz­ta a tár­sát, hogy vásá­rol­jon részé­re mari­hua­nát azért, hogy más sze­mé­lyek részé­re érté­ke­sít­se. A férfi az első­ren­dű vád­lot­tal vette fel a kap­cso­la­tot, aki isme­ret­len sze­mély­től 230 gramm kábí­tó­szert vett meg, ame­lyet 2018. május 10-én 290.000,- Ft-ért 17.00 óra körü­li idő­ben Tata­bá­nyán, a Dózsa­kert­ben adott át.

A vevő a meg­vá­sá­rolt anyag­ból 35,4 gram­mot magá­nak tett félre, a töb­bit a gép­jár­mű­ve utas­te­ré­be tette, és talál­ko­zót beszélt meg a meg­ren­de­lő­vel, hogy a kábí­tó­szert neki átad­ja. A két fér­fit a kábí­tó­szer átadá­sa köz­ben, Tata­bá­nyán a Jászai Mari úton lévő par­ko­ló­nál érte tet­ten a nyo­mo­zó ható­ság, tőlük a kábí­tó­szert és a vétel­ár­nak szánt 290.000,-Ft-ot lefoglalta.

A lefog­lalt kábí­tó­szer a cse­kély mennyi­sé­get mint­egy négy­sze­re­sen halad­ja meg, a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát nem éri el.

Az ügy har­mad­ren­dű vád­lott­ja 2016. janu­ár­ja és 2018. május 8-a között, rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert továb­bi négy sze­mély­nek (össze­sen 238 gramm mari­hua­nát és 23 darab amfe­ta­mint  tar­tal­ma­zó tab­let­tát), amely­ből  632.000,-Ft. jöve­del­me keletkezett.

A vád­lot­tak mind­egyi­ke maga is kábí­tó­szer fogyasz­tó sze­mély, ezen kívül egyi­kük 2018. már­ci­us 4-án Tata­bá­nya lakott terü­le­tén belül úgy veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit, hogy szer­ve­ze­té­ben a veze­té­si képes­sé­gé­re hát­rá­nyo­san ható kábí­tó­szer volt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je. Ezen túl­me­nő­en indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vonja el az elkö­ve­tők­től a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dást, így első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 290.000,-Ft, a har­mad­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 632.000,-Ft össze­gű vagyon­el­kob­zást alkalmazzon.