Főoldal » Hírek » Három embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik múlt hét szer­da reg­gel kilenc ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit 2021. júli­us 28. nap­ján reg­gel 6 óra körül vonta ellen­őr­zés alá a rend­őr­ség Sze­ged bel­te­rü­le­tén. A szerb honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ból az intéz­ke­dés során elő­ál­lí­tot­tak az autó utas­te­ré­ből hat, míg a cso­mag­tar­tó­já­ból továb­bi három sze­mélyt. Az elő­ál­lí­tot­tak az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz és a belé­pés­hez szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, őket koráb­ban ember­csem­pé­szek jut­tat­ták át a zöld­ha­tá­ron. A rend­őrök iga­zol­tat­ták a gya­nú­sí­tott tár­sai által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit is. A két másik szerb fér­fi­nak az volt a fel­ada­ta, hogy elő­fu­tó­ként és figye­lő­ként biz­to­sít­sák az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csi zavar­ta­lan köz­le­ke­dé­sét és a Nyugat-Európába tör­té­nő eljutását.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta mind­há­rom férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vala­mennyi gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.