Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Három hónap alatt több mint 48 millió forint készpénzt csalt ki egy nő egy győri férfitól

Az elkö­ve­tő egy jól műkö­dő sop­ro­ni var­ro­da rész­tu­laj­do­no­sá­nak adta ki magát és a var­ro­da műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban kérte az összegeket.

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a jelen­leg 42 éves nő öt rész­let­ben vette át a 2.200.000 és 14.000.000 forint közöt­ti össze­ge­ket Győr­ben 2015 decem­be­re és 2016 feb­ru­ár­ja között. Azo­kat külön­bö­ző célok­ra kérte köl­csön: üzlet­társ kivá­sár­lá­sa, ipari var­ró­gép javí­tá­sa, anyag­be­szer­zé­sek. A nő a kft. 50%-os üzlet­ré­szét is fel­aján­lot­ta a fér­fi­nak, ami­ben 40 mil­lió forint elle­né­ben meg is állapodtak.

A nő a való­ság­ban sem­mi­lyen kap­cso­lat­ban nem állt a köl­csö­nök tár­gyát képe­ző kft.-vel. A neki átadott össze­sen 48.200.000 forin­tot saját cél­ja­i­ra köl­töt­te, majd a férfi szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

Az ügyész­ség a nőt jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.