Főoldal » Hírek » Három hónap alatt több mint ezer üzenetet küldött volt élettársának- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 37 éves férfi három hónap alatt több mint ezer szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött volt élet­tár­sá­nak és annak új pár­já­nak, melyek közül több a meg­ölé­sük­kel fenye­get­te őket.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 37 éves férfi és a 27 éves sér­tett 2016 évben kb. fél évig éltek élet­tár­sai kap­cso­lat­ban, amit végül a sér­tett sza­kí­tott meg.

A ter­helt nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, és már ekkor elkezd­te tele­fo­non rend­sze­res zak­lat­ni a sér­tet­tet és új élet­tár­sát, ami­nek csak az vetett véget, hogy a hölgy tele­fon­szá­mot cse­rélt, a férfi pedig letil­tot­ta a ter­helt üze­ne­te­it.

2020 már­ci­u­sá­ban a sér­tett jelen­le­gi élet­tár­sa tele­font cse­rélt, és ettől kezd­ve három hóna­pon keresz­tül a vád­lott több mint ezer szö­ve­ges üze­ne­tet kül­dött a férfi tele­fon­já­ra. Több eset­ben meg­ölés­sel, meg­ve­rés­sel fenye­get­te a sér­tet­te­ket. Volt olyan nap, hogy az elkö­ve­tő 57 üze­ne­tet kül­dött el.

Az ügyész­ség a fér­fit zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.