Főoldal » Archív » Három napon belül bíróság előtt a bolti rabló

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt a 35 éves, ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2019. május 21-én rab­lást kísé­relt meg az egyik veszp­ré­mi élelmiszerüzletben. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő a dél­utá­ni órák­ban ment be az üzlet­be, ahol a kasszá­ban tar­tott kész­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a pénz­tá­ros­ra támadt.

A férfi a sér­tett mögé lépett, jobb alkar­já­val meg­szo­rí­tot­ta a nya­kát, míg bal kezé­vel egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett elő, s azt a nő nya­ká­hoz tar­tot­ta.  Mind­eköz­ben ukrá­nul beszélt, a kést tartó kezé­vel pedig több­ször a kasszá­ra muta­tott, jelez­ve, hogy a sér­tett azt nyis­sa ki. A pénz­tár fiók­ja zárva volt, így az abban lévő pénz­hez a gya­nú­sí­tott köz­vet­le­nül hoz­zá­fér­ni nem tudott.

A pénz­tá­ros az őt ért táma­dás miatt segít­sé­gért kia­bált, mely­re az üzlet több dol­go­zó­ja oda­si­e­tett, és han­go­san kia­bál­va fel­szó­lí­tot­ták az elkö­ve­tőt, hogy enged­je el a mun­ka­tár­su­kat. A gya­nú­sí­tott ennek hatá­sá­ra távo­zott a boltból.