Főoldal » Hírek » Három sértettet kényszerített munkavégzésre egy férfi- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen lak­ha­tá­suk biz­to­sí­tá­sa fejé­ben három, köz­tük egy kis­ko­rú sze­mélyt sanyar­ga­tás­sal, erő­szak­kal, illet­ve fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tett munkavégzésre.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020-ban három, köz­tük egy 13-14 éves  sér­tet­tet lak­ha­tá­suk biz­to­sí­tá­sá­nak az ígé­re­té­vel az ingat­la­ná­ba köl­töz­te­tett. A ter­helt rövid idő eltel­té­vel külön­bö­ző ház körü­li mun­kák elvég­zé­sét, szál­lí­tá­si fel­ada­to­kat köve­telt meg a sér­tet­tek­től úgy, hogy érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A férfi aka­ra­tuk elle­né­re mun­kát végez­te­tett a sér­tet­tek­kel, ame­lyért fize­tést nem biz­to­sí­tott. Sza­bad moz­gá­suk­ban kor­lá­toz­ta őket, csak a ter­helt által meg­ha­tá­ro­zott helyek­re mehet­tek egy másik sze­mély fel­ügye­le­té­vel. A férfi a sér­tet­te­ket lopás­ra kény­sze­rí­tet­te, ellen­ál­lá­suk ese­tén őket bán­tal­maz­ta. A gya­nú­sí­tott részé­re tör­té­nő bevá­sár­lá­sok alkal­má­val a férfi arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­te­ket, hogy saját bank­kár­tyá­juk­kal fizes­se­nek, azon­ban a ter­mé­kek­ből nem része­sül­tek. Két sér­tett a ter­helt­től megszökött.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely jelen minő­sí­tés mel­lett öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint attól, hogy a tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né. A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső, amely­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.