Főoldal » Hírek » Hasba szúrta ivócimboráját – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt a teg­na­pi napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a haj­lék­ta­lan fér­fit, aki két hónap­pal ezelőtt, Kecs­ke­mé­ten egy szó­vál­tás során hasba szúr­ta ivócimboráját.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső hely­bé­li férfi és a sér­tett is haj­lék­ta­lan­ként éltek Kecs­ke­mé­ten. A két férfi jól ismer­te egy­mást, gyak­ran együtt is ita­loz­tak. A vád­lott 2024. feb­ru­ár 25-én elvesz­tet­te a mobil­te­le­fon­ját és azt gya­ní­tot­ta, hogy azt a sér­tett lopta el, ezért ami­kor más­nap a késő esti órák­ban egy bolt előtt talál­koz­tak, az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő kér­dő­re vonta cimboráját.

A fér­fi­ak között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott elő­vet­te a 7,2 cm pen­gé­jű kését és azzal hasba szúr­ta a sér­tet­tet, aki 8 napon túl gyó­gyu­ló, köz­ve­tett élet­ve­szélyt okozó sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a - cse­lek­mé­nyét beis­me­rő -  letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a teg­na­pi napon élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott két hóna­pon belül – bíró­ság elé állította.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 2 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­let jogerős.