Főoldal » Hírek » Hasba szúrta saját fiát – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki hasba szúr­ta saját fiát.

A fér­fit a Mis­kol­ci Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra elren­del­te a vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.

Az íté­let sze­rint az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó, agresszív ter­mé­sze­tű vád­lott házas­sá­gá­ból négy gyer­mek szü­le­tett. Házas­sá­ga fel­bon­tá­sa után a férfi 2 nagy­ko­rú fiá­val maradt a közös ház­ban. A férfi az egyik fiá­val folya­ma­tos konf­lik­tus­ban állt, illet­ve mind­ket­ten rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tók vol­tak. Nézet­el­té­ré­se­ik néha tett­le­ges­sé­gig faju­ló vesze­ke­dés­be tor­koll­tak. 2022 ápri­lis 10-én mind­ket­ten nagy mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tot­tak. Az este folya­mán a két férfi között ismé­tel­ten vesze­ke­dés ala­kult ki, végül az apa dühé­ben a dohány­zó­asz­ta­lon lévő, 8,5 cm pen­gé­jű bics­kát fel­kap­ta, majd azt a fia hasá­ba szúr­ta. Ezután a vád­lott élet­tár­sa elvet­te a fér­fi­től a bics­kát, a fiút pedig autó­ba ültet­te és kór­ház­ba vitte.

A fia­tal férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, csak a sze­ren­csés vélet­len­nek köszön­he­tő, hogy élet­ben maradt.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a  Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség  fenntartott.

A bíró­sá­gi ira­tok­ból meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a vád­lott leg­alább egy évti­ze­de alko­ho­li­zá­ló élet­mó­dot foly­tat, itta­san pedig rend­sze­re­sen agresszív­vé válik, első­sor­ban a csa­lád­tag­ja­i­val szem­ben. Az elkö­ve­tés körül­mé­nyei nem támaszt­ják alá az első­fo­kú bíró­ság azon állás­pont­ját, misze­rint az elkö­ve­tő­vel szem­ben a kisza­bott bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­se nél­kül is elér­he­tő­ek len­né­nek a bün­te­té­si célok.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.