Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hat év börtönbüntetésre ítélte és több mint 126 millió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság a győri ingatlanok közvetítése kapcsán vagyon elleni bűncselekményeket elkövető férfit

A bíró­ság a vád­dal egye­ző­en, jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek – 54 bűn­tett - elkö­ve­té­se miatt ítél­te el a férfit.

A 44 éves, ügy­ve­ze­tő­ként tevé­keny­ke­dő ter­hel­tet az ügyész­ség azzal vádol­ta, hogy 2014. és 2015. évben tar­to­zá­sok­kal ter­helt, jel­lem­ző­en győri ingat­la­nok tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­sét, köz­ve­tí­té­sét vál­lal­ta, de a meg­bí­zá­si díjak, fog­la­lók átvé­te­lét köve­tő­en sem­mit nem tett az ingat­la­nok teher­men­te­sí­té­se érde­ké­ben, az ingat­la­nok tulaj­don­jo­gát – egy kivé­tel­lel – nem sze­rez­te meg, az átvett össze­ge­ket pedig elköltötte. 

A ter­helt mind­emel­lett 2013. és 2015. között az álta­la irá­nyí­tott cégen keresz­tül több ingat­lan közmű tar­to­zá­sa­i­nak behaj­tá­sát is vál­lal­ta, azon­ban a lakók­tól besze­dett össze­gek­kel ugyan­csak saját­ja­ként rendelkezett.

A bíró­ság a ter­hel­tet ezen bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hat év bör­tön­bün­te­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint hat évre eltil­tot­ta gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tő tiszt­sé­gé­nek vise­lé­sé­től. Emel­lett közel 127 mil­lió forint érték­ben kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­te a terheltet.

Az íté­let ellen az ügyész­ség – súlyo­sí­tás miatt, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, vala­mint pénz­bün­te­tés alkal­ma­zá­sa érde­ké­ben – fel­leb­be­zést jelen­tett be.