Főoldal » Archív » Hátba szúrta a feleségét - vádat emeltek ellene

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy hat­van­négy éves férfi ellenélet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tettének kísér­le­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2017 szil­vesz­te­rén sajó­szent­pé­te­ri házuk­ban csa­lád­tag­ja­i­val együtt szó­ra­ko­zott, miköz­ben alko­holt fogyasz­tot­tak. Haj­nal­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett mos­to­ha­fi­á­val, majd két­szer dula­kod­tak egy­más­sal, ami­ért mindkét eset­ben rend­őri intéz­ke­dés tör­tént.

Az ittas vád­lott ezután a fele­sé­gé­vel vesze­ke­dett, sze­mé­re vetet­te, hogy min­dig a fiá­nak ad iga­zat, ha vitá­ra kerül sor. A vesze­ke­dés során a fele­ség közöl­te a vád­lot­tal, hogy már nem akar vele együtt élni és költözzön el ott­hon­ról, amennyi­ben nem megy el, akkor távol­tar­tást fog kérni ellene.

Más­nap a déli órák­ban a vád­lott elkezd­te össze­pa­kol­ni a sze­mé­lyes hol­mi­ja­it, ami­kor magá­hoz vett egy tizen­nyolc cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú kést és egy nej­lon­sza­tyor­ba rakta. Leült a szo­bá­ba és bort ivott, miköz­ben a fele­sé­ge neki hát­tal állt és a ruha­szá­rí­tó­ról pakolt. A vád­lott ami­at­ti elke­se­re­dé­sé­ben, hogy el kell hagy­ni az ott­ho­nát, elha­tá­roz­ta, hogy ő is fáj­dal­mat fog okoz­ni a fele­sé­gé­nek, ezért a sza­tyor­ból kivet­te a kést, és min­den előz­mény nél­kül a háta köze­pén megszúrta.

A nő a szú­rás követ­kez­té­ben a föld­re rogyott, a vád­lott átka­rol­ta és lefek­tet­te, majd szólt a csa­lád­tag­ja­i­nak, hogy hív­ja­nak mentőt.

A sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, de a szú­rás alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes álla­pot elő­idé­zé­sé­re is, mely­nek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.