Főoldal » Archív » Hátba szúrta az élettársát – előzetesbe került

A Békés Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 44 éves oros­há­zi nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki vasár­nap dél­után egy csa­lá­di vesze­ke­dés során hátba szúr­ta élettársát.

A ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tott és élet­tár­sa ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­nak, rend­sze­re­sek köz­tük a konf­lik­tu­sok, vesze­ke­dé­sek, ame­lyek időn­ként tett­le­ges­sé­gig is fajul­tak. 2017. októ­ber 8-án késő dél­után az oros­há­zi laká­suk­ban ismét szó­vál­tás­ba keve­red­tek, amely­nek során a nő  egy kés­sel a háta köze­pén, a gerinc­osz­lop mel­lett egy alka­lom­mal meg­szúr­ta a fér­fit, aki 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel került sor. A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes eltar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elren­del­te.