Főoldal » Archív » Hatéves gyermekével együtt lopott – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di nőt, aki töb­bek között hat­éves gyer­me­ke jelen­lé­té­ben köve­tett el bűncselekményeket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző nő  2019. feb­ru­ár 11. és 2020. feb­ru­ár 2. között, mint­egy hat sér­tett sérel­mé­re köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt. Egy alka­lom­mal egy gyógy­szer­tár­ból tulaj­do­ní­tott el koz­me­ti­ku­mo­kat, két alka­lom­mal egy sze­ge­di pia­con pénz­tár­cát, ille­tő­leg élel­mi­szert lopott el, míg továb­bi két alka­lom­mal egy bevá­sár­ló­köz­pont­ból tulaj­do­ní­tott el sze­szes italt, ille­tő­leg édes­sé­get. A pia­con tör­tént bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor jelen volt és azt ész­lel­te a gya­nú­sí­tott hato­dik élet­évét betöl­tött gyer­me­ke is, aki­nek erköl­csi fej­lő­dé­sét ezzel a nő veszélyeztette.

A kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, a több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség egy­részt a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re. Figye­lem­mel arra, hogy a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal volt bün­tet­ve, cse­lek­mé­nye­it vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el. Mind­eze­ken túl a bün­te­tő­el­já­rás során a gya­nú­sí­tott elér­he­tet­len­né vált, vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, így a szö­kés ténye is megállapítható.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.