Főoldal » Hírek » Havas időben, kopott gumiabronccsal felszerelt kocsival okozott balesetet, majd utasával segítségnyújtás nélkül távozott - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye -fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal a 30 és 34 éves fér­fi­ak­kal szem­ben, akik az erős hava­zás­ban elso­dor­tak egy út mel­lett vára­ko­zó nőt, aki­nek nem segí­tet­tek, hanem egyi­kük a fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­se érde­ké­ben inkább meg­pró­bál­ta fel­gyúj­ta­ni a bal­eset­ben érin­tett járművet.

A köz­le­ke­dé­si kihá­gá­sok miatt koráb­ban több­ször eljá­rás alá vont vád­lot­tak 2020 már­ci­u­sá­ban az esti órák­ban sűrű hava­zás és erős oldal­szél mel­lett, egy­be­füg­gő hóta­ka­ró­val borí­tott mel­lék­úton köz­le­ked­tek Somogy­szil felé egy olyan sze­mély­gép­ko­csi­val, ami­nek az egyik első kere­ké­re egy 17,5 éves, igen elhasz­nált gumi­ab­roncs volt felszerelve.

A sér­tett szin­tén a mel­lék­úton haladt, ami­kor a ked­ve­zőt­len idő­já­rá­si viszo­nyok miatt fél­re­állt az út mellé és fel­hív­ta fér­jét, hogy jöj­jön érte, majd az autó mel­lett várakozott.

A jár­mű­vet veze­tő fia­ta­lab­bik férfi nem az idő­já­rá­si és útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő sebes­ség és a kocsi rossz műsza­ki álla­po­ta miatt a gép­ko­csi­val meg­csú­szott a sér­tett jár­mű­ve köze­lé­ben, ahol a nőt autó­ja ele­jé­vel neki­szo­rí­tot­ta az álló kocsi­nak és ellen­té­tes irány­ba fordította.

A sér­tett az ütkö­zés ere­jé­ről az útra esett és 12-14 hét alatt gyó­gyu­ló tört­é­ses, bel­szer­vi, vala­mint bevér­zé­sek­kel járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lot­tak szá­má­ra nyil­ván­va­ló volt, hogy elütöt­tek vala­kit, ennek elle­né­re egy köz­le­ke­dé­si tábla kidön­té­se után a szán­tás­ban haj­tot­tak tovább, azon­ban autó­juk 3 km-rel arrébb meg­állt. Ekkor a kocsit veze­tő I. rendű vád­lott a for­gal­mi enge­déllyel meg­pró­bál­ta fel­gyúj­ta­ni a jár­mű­vet, de csak az okira­tot sike­rült elégetnie.

Más­nap a fia­ta­labb férfi a jármű elvon­ta­tá­sá­val is pró­bál­ko­zott, végül a kocsit a szán­tás­ban kel­lett hagy­nia, viszont a rend­szám­táb­lá­kat lesze­rel­te és ott­ho­ná­ba vitte.

A 30 éves férfi továb­bá 2020 októ­be­ré­ben volt élet­tár­sa sérel­mé­re is köve­tett el bűn­cse­lek­ményt, ami­kor a közös gye­re­ke­ik­kel anya­ott­hon­ba köl­tö­ző nőt egy ürüggyel magá­val csal­ta, majd nem enged­te el, hanem volt ott­ho­nuk­ba gya­lo­golt vele. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott és meg­fé­lem­lí­tett nőt más­nap az anya­ott­hon beje­len­té­sé­re az igali rend­őr­őrs jár­őrei talál­ták meg és sza­ba­dí­tot­ták ki.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban I. rendű vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re 4 év bör­tön­bün­te­tést, 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, vala­mit 5 év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­in készültek.