Főoldal » Hírek » Házában verték agyon az idős férfit - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik egy idős, egye­dül élő fér­fit a házá­ban az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben halál­ra vertek. 

A két több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi elha­tá­roz­ta, hogy a sze­mé­lye­sen is ismert, idős aszó­di férfi ott­ho­ná­ba bemen­nek, és ha kell, erő­szak­kal pénz vagy érték­tár­gyak átadá­sá­ra kényszerítik.

2020. augusz­tus 22-én két férfi és egyi­kük barát­nő­je az esti órák­ban a sér­tett csa­lá­di házá­hoz men­tek, a kerí­té­sen keresz­tül bemász­tak az ingat­lan­ra. A nő az utcán maradt annak érde­ké­ben, hogy tár­sa­it veszély ese­tén figyel­mez­tes­se. Az elkö­ve­tők a ház bejá­ra­ti ajta­ját berúg­ták, a 70 év felet­ti sér­tett­re támad­tak és ütöt­ték, rug­dos­ták, majd egy vil­lá­val és egy kés­sel meg­se­bez­ték. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az erő­sen vérző idős férfi a föld­re került, ahol az elkö­ve­tők tovább rug­dos­ták, tapos­ták. A két férfi ezt köve­tő­en a házat átku­tat­ta, és onnan 32.000 forint kész­pénzt, vala­mint egy zene­do­bozt maguk­hoz véve a figye­lő tár­suk­kal együtt a hely­szín­ről távoztak.

A ház­ban magá­ra hagyott sér­tett rövid­del az őt ért bán­tal­ma­zás után az elszen­ve­dett szá­mos sérü­lés követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Holt­tes­tét csak két nap­pal később a hozzá láto­ga­tó­ba érke­ző test­vé­re talál­ta meg.

Az elkö­ve­tő­ket a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai rövid időn belül elfogták.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség a két férfi ellen nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A nőt pedig cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádol­ta meg. 

Az elfo­gás­ról a vide­ót a rend­őr­ség készítette.