Főoldal » Hírek » Házastársa unokájával végzett szexuális cselekményt egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki házas­tár­sa uno­ká­já­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A vád­irat sze­rint a férfi a fele­sé­ge gyer­me­ké­nek a lányá­val jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. A vád­lott és a kis­ko­rú sok időt töl­töt­tek ket­tes­ben, együtt vol­tak mező­gaz­da­sá­gi mun­kák elvég­zé­se­kor, közö­sen gon­doz­ták az elkö­ve­tő álla­ta­it, közö­sen hor­gász­tak. A férfi kihasz­nál­va a bizal­mi viszonyt, 2018-tól rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a gyer­mek­kel. A férfi a mobil­te­le­fon­ján por­nó­fil­me­ket is muta­tott a sér­tett­nek. Rend­sze­re­sen édes­sé­ge­ket, illet­ve nagyobb érté­kű aján­dé­ko­kat vásá­rolt a lány­nak a bizal­ma foko­zá­sa érde­ké­ben, és meg­kér­te, hogy a tör­tén­tek­ről sen­ki­nek ne beszél­jen. A kis­lány 2020-tól több­ször kérte a vád­lot­tat a cse­lek­mé­nye befe­je­zé­sé­re, azon­ban a férfi a kérés­nek nem tett eleget.

A bűn­cse­lek­mény 2021. feb­ru­ár­já­ban lep­le­ző­dött le, ami­kor a gyer­mek a tör­tén­tek­ről beszá­molt az isko­la­pszi­cho­ló­gus­nak, majd az anyja fel­je­len­tést tett a fér­fi­val szemben.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből való kizá­rást indít­vá­nyo­zott. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.