Főoldal » Hírek » Házilag készített elektromos eszközzel támadt feleségére a férfi – rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki házi­lag készí­tett, elekt­ro­mos esz­köz­zel akar­ta meg­öl­ni feleségét. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett házas­sá­ga 37 év után meg­rom­lott, és az asszony kül­föld­re köl­tö­zött. A férfi a köl­tö­zést nem tudta elfo­gad­ni, és az a véle­mé­nye ala­kult ki, hogy a fele­sé­gé­nek új pár­kap­cso­la­ta van. Tele­fo­non, illet­ve üze­ne­te­ken keresz­tül töb­bek között öngyil­kos­ság­gal való fenye­ge­té­sek­kel igye­ke­zett az asszonyt ráven­ni arra, hogy köl­töz­zön vissza.

Mivel a sér­tett nem tért vissza közös ott­ho­nuk­ba, ezért a férfi végül úgy dön­tött, hogy meg­öli őt, és magá­val is végez. Búcsú­le­ve­le­ket írt gye­re­ke­ik­nek és veze­ték­ből, illet­ve két szög­ből készí­tett egy elekt­ro­mos háló­zat­ra csat­la­koz­tat­ha­tó eszközt.

2021 júni­u­sá­ban a sér­tett gyer­me­ke és uno­kái láto­ga­tá­sá­ra tért haza, és az elkö­ve­tő­vel közös pilis­csa­bai házuk­ban szállt meg. Egyik este az elkö­ve­tő súlyos fok­ban leit­ta­so­dott. Kihasz­nál­va, hogy a nő a ház tera­szán ült, az elekt­ro­mos háló­zat­ra csat­la­koz­tat­ta az esz­közt és a fele­sé­ge mögé lépve azt a hátá­ba nyom­ta. Az asszony abban a pil­la­nat­ban, ahogy ész­lel­te a táma­dást fel­ug­rott, így elke­rül­te a halá­los áram­ütést. Ezután kime­ne­kült az utcá­ra, ahová az elkö­ve­tő egy kés­sel a kezé­ben követ­te. A sér­tett­nek sike­rült az őt utol­érő, ittas elkö­ve­tő­től elven­ni a kést és tele­fo­non segít­sé­get hívni.

A hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök a fér­fit az hely­szí­nen elfogták.

A Pest Megyei Főügyész­ség a férfi ellen előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. 

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tés esz­kö­ze­i­ről készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-palinkaval-aludt-el-bilinccsel#2