Főoldal » Hírek » Házuk felgyújtásával fenyegette meg a szüleit - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban és zak­la­tás mel­lett kábí­tó­szer bir­tok­lás, jármű önké­nyes elvé­te­le, vala­mint lopás miatt is vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán rend­sze­re­sen meg­lop­ta őket, házuk fel­gyúj­tá­sá­val fenye­ge­tőz­ve tar­tot­ta szü­le­it ret­te­gés­ben. Apját emel­lett a torka elvá­gá­sá­val is meg­fe­nye­get­te, hogy a fel­je­len­tés téte­lé­ben meg­aka­dá­lyoz­za.

A vád­irat sze­rint a vagyon­ta­lan, csa­var­gó élet­mó­dot foly­ta­tó kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – rend­sze­re­sen kábí­tó­szert és alko­holt fogyasz­tott, meg­él­he­té­sét pedig rész­ben lopá­sok­ból biz­to­sí­tot­ta. Szü­lei szí­ves­ség­ből enged­ték, hogy fel­nőtt­ko­rú fiuk a csa­lá­di házuk­ban lak­jon, ő azon­ban ezzel vissza­élt, és 2021 júni­u­sá­tól mint­egy fél éven át rend­sze­re­sen meg­lop­ta őket. A vád­lott min­den moz­dít­ha­tó dol­got, így fest­ményt, por­ce­lán figu­rát, ház­tar­tá­si gépe­ket, mobil­te­le­font, de még moso­ga­tó­szek­rényt is ello­pott, majd elado­ga­tott, több mint 700 ezer forint­tal káro­sí­tot­ta meg szü­le­it.

A vád­lott azért, hogy szü­le­it ret­te­gés­ben tart­sa, több­ször a házuk fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te meg őket, ami komoly félel­met kel­tett ben­nük, mivel nem sok­kal koráb­ban a vád­lott jelen­lé­té­ben az ingat­la­nuk­ban isme­ret­len körül­mé­nyek között tűz­eset tör­tént.

A bódult álla­pot­ban lévő vád­lott 2022 janu­ár­já­ban élet­mód­ja miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett az apjá­val, aki­től ekkor pénzt is kért volna. Mivel az apja vissza­uta­sí­tot­ta, a vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te. Ami­kor a sér­tett utalt a koráb­bi lopá­sok­ra és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel fiát, és kilá­tás­ba helyez­te, hogy fel­je­len­ti a vád­lott meg­fe­nye­get­te, hogy ha kihív­ja a rend­őr­sé­get, leszúr­ja.

Nyo­ma­té­kot adva fenye­ge­té­sé­nek, a vád­lott fel­ka­pott a kony­ha­pult­ról egy kést is és azzal elin­dult az apja felé, azon­ban az anyja közé­jük állt, így a vád­lott letet­te a kést.

A fér­fi­nak egy továb­bi gép­ko­csi fel­tö­rés mel­lett ami­att is felel­nie kell, hogy 2021. novem­ber 6-ra vir­ra­dó­ra egy kis­kun­maj­sai tele­pen, az indí­tó­kul­cso­kat magá­hoz vette és egy­más után két ott par­ko­ló autót is elkö­tött, hogy kocsi­káz­zon. Az egyik jár­mű­vet még vissza­vit­te a telep­hely­re, a másik­kal azon­ban egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött és 4 mil­lió forint kárt tett benne.

Az ügyész­ség a fér­fit kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te mel­lett több­rend­be­li lopás és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.