Főoldal » Archív » Házvásárlás helyett életveszélyes bordatörés

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy duna­új­vá­ro­si férfi ellen, aki 2019. júli­us végén egy meg­hi­ú­sult ház­vá­sár­lás miatt ittas álla­pot­ban úgy meg­ver­te a szin­tén ittas barát­ját, hogy élet­ve­szé­lyes bor­da­tö­rést szen­ve­dett.

A vád sze­rint a vád­lott és az ügy sér­tett­je mun­ka­tár­sak és bará­tok vol­tak. A lakó­he­lyé­ről elköl­tö­ző vád­lott­nak a férfi meg­en­ged­te, hogy ingó­sá­ga­it hozzá vigye és előfor­dult olyan is, hogy a vád­lott a sér­tett­nél aludt. Mind­ket­ten rend­sze­re­sen ita­loz­tak, gyak­ran együtt, de a vád­be­li napig komo­lyabb nézet­el­té­rés nem volt közöttük.

2019. júli­us 25-én este a sér­tett és a vád­lott - mivel közö­sen akar­tak házat venni - talál­koz­tak a kisze­melt ingat­lan tulaj­do­no­sá­val. Mind­ket­ten része­gen érkez­tek az eladó­hoz, ezért nem tud­tak meg­ál­la­pod­ni és elin­dul­tak a sér­tett házá­hoz.

Út köz­ben össze­vi­tat­koz­tak a feles­le­ges talál­ko­zó miatt, majd a sér­tett udva­rá­ba érve az ittas vád­lott támadt a sér­tett­re, őt ököl­lel több­ször arcon ütöt­te, ami­től a sér­tett hanyatt esett. Ekkor a vád­lott a sér­tett mell­ka­sá­ra tér­del­ve ütle­gel­te ivó­cim­bo­rá­já­nak a fejét, majd bemen­tek a házba. Bent ismét boroz­ni kezd­tek, de rövi­de­sen újra össze­vi­tat­koz­tak. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt el akar­ta kül­de­ni a házá­ból a vád­lot­tat, majd a vád­lott nya­kát foj­tó­fo­gás­ba fogva pró­bál­ta kife­lé húzni őt az ingat­lan­ból, miköz­ben ököl­lel az olda­lá­ba is több­ször beleütött.

A vád­lott azon­ban kibújt a sér­tett fogá­sá­ból és harag­já­ban ismét elkezd­te a sér­tett arcát és mell­ka­sát ököl­lel ütle­gel­ni. Mikor a sér­tett már nem tudott ellen­áll­ni, őt az ágyra lökte, hátá­ra tér­delt és bal kezé­vel a sér­tett fejét hajá­nál fogva fel­húz­ta, míg jobb kezé­vel tovább ütöt­te a fejét. Ami­kor a vád­lott a bán­tal­ma­zást befe­jez­te, a sér­tett tele­fo­non segít­sé­get kért a rend­őr­ség­től, mire a vád­lott egy fej­szét magá­hoz véve azzal fenye­get­te meg, hogy „szét fogja csap­ni”. Végül a kiér­ke­ző jár­őrök a vád­lot­tat elő­ál­lí­tot­ták, míg a sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején és a tes­tén nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, vala­mint köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként lég­mell kiala­ku­lá­sá­val járó bor­da­tö­rést szen­ve­dett. A vád­lott­nak könnyebb sérü­lé­sei lettek.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­velvádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.