Főoldal » Archív » Helyi üzemek felrobbantásával fenyegetőzött egy ajkai férfi

Köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azt a 32 éves fér­fit, aki a leve­gő­szennye­zés­re hivat­ko­zás­sal két helyi üzem fel­rob­ban­tá­sá­val is fenye­ge­tő­zött.

A vád sze­rint a férfi 2019. októ­ber 19-én, rövid­del egy­más után, a saját lap­top­já­ról kül­dött fenye­ge­tő tar­tal­mú üze­ne­te­ket a két cég hiva­ta­los e-mail címé­re.

A vád­lott az egyik levél­ben azzal fenye­ge­tő­zött, amennyi­ben az üzem nem szün­te­ti meg a város leve­gő­jé­nek kor­mo­sí­tá­sát, akkor hama­ro­san a föld­del lesz egyen­lő, majd a másik céget is meg­fe­nye­get­te, hogy fel­rob­bant­ja az egész gyá­rat, ha tovább­ra is szennye­zik Ajka leve­gő­jét.

A fenye­ge­té­sek miatt mind­két cég veze­tő­je a rend­őr­ség­hez for­dult, amely rövid időn belül elju­tott a fér­fi­hoz, és lefog­lal­ta a szá­mí­tó­gé­pet, mely­ről az üze­ne­te­ket küld­te.

Az Ajkai Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – alig egy hónap­pal az eset után – a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki 2 rend­be­li köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben, ezért 140 000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, ame­lyet az ügyész, a vád­lott és a védő is tudo­má­sul vett.