Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Herbált árult házánál az 56 éves díler

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 56 éves kalo­csai fér­fi­val szem­ben, aki 2018. júli­us 25-ig a házá­ban érté­ke­sí­tett herbált.

Az 56 éves kalo­csai lakos 2018. évben isme­ret­len sze­mély­től vásá­rolt új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő fehér port. Az ille­gá­lis for­ga­lom­ban her­bál néven ismert anya­got ele­in­te növé­nyi zúza­lék­ba, később dohány­ba áztat­ta és ciga­ret­tá­ba sodort 1 gram­mos ada­go­kat cso­ma­golt, melyet 2.000 forin­tért adott el. Napon­ta keres­ték fel rend­sze­res vásár­lói a vád­lot­tat, aki a szú­nyog­há­lós ajtó kis­ab­la­kán keresz­tül adta ki a kért mennyiséget.

A vád­lott a 2018. júli­us 25-én tör­tént elfo­gá­sá­ig leg­alább 190 alka­lom­mal érté­ke­sí­tett új pszi­cho­ak­tív anya­got a nyo­mo­zás során azo­no­sí­tott 5 fogyasz­tó­nak, közöt­tük az alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­já­nak, aki­nek mun­ka­bé­ré­ből vonta le a her­bál árát. A vád­lott a havon­ta haza­lá­to­ga­tó fiá­nak is adott dohány­ba ázta­tott és ciga­ret­tá­ba sodort szin­te­ti­kus drogot.

A mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző vád­lott az új pszi­cho­ak­tív anyag érté­ke­sí­té­sé­ből leg­alább 377.000 Ft bevé­tel­re tett szert, melyet rész­ben fel­élt, rész­ben a háza fel­újí­tá­sá­ra költött.

A nyo­mo­zók a vád­lott elfo­gá­sát köve­tő ház­ku­ta­tás során 28 gramm új pszi­cho­ak­tív anya­got fog­lal­tak le, mely­nek ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel szer­zett 377.000 Ft-ra vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indítványozza.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.