Főoldal » Archív » Herbált és párát árultak Abonyban

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy férfi és egy nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, akik Abony­ban új pszi­cho­ak­tív anya­got árul­tak.

A jelen­leg már őri­zet­ben lévő férfi és élet­tár­sa 2018. már­ci­u­sá­tól kez­dő­dő­en abo­nyi házuk­ban her­bál és pára néven ismert új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat adtak el nagy­ko­rú sze­mé­lyek­nek. Az érté­ke­sí­tés­re szánt mennyi­sé­ge­ket a nő kipor­ci­óz­ta, majd a lakó­he­lyük­re vásár­lá­si cél­ból érke­ző, rész­ben már kiépí­tett vevő­kör­ből szár­ma­zó sze­mé­lyek­nek adták el. Az egyik ilyen alka­lom­nál közö­sen nevelt kis­ko­rú gyer­me­kük is jelen volt. A gya­nú­sí­tot­tak az így kapott kész­pénzt rész­ben újra „befek­tet­ték,” rész­ben pedig fel­él­ték, mivel mun­ka­he­lyük nem volt.

A rend­őr­ség 2019. már­ci­us 12-én reg­gel a gya­nú­sí­tot­ta­kat abo­nyi tar­tóz­ko­dá­si helyü­kön elfog­ta, ott kuta­tást tar­tot­tak, mely során zacs­kó­ba és alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt külön­bö­ző anya­go­kat fog­lal­tak le, illet­ve egy a kipor­ci­ó­zás­hoz hasz­nált kis tük­röt. A rend­őr­ség kész­pénzt, nagy érté­kű tele­ví­zi­ót, szin­te­ti­zá­tort, mobil­te­le­font, illet­ve a pszi­cho­ak­tív anyag szál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált gép­jár­mű­vet is talált a helyszínen.

A bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott sze­mé­lyek ese­té­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­ba­don véde­kez­ve a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét, ered­mé­nyét. A folya­ma­tos, hosszabb időre beren­dez­ke­dett elkö­ve­té­si mód miatt a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­vel is szá­mol­ni kell. Mind­ezen körül­mé­nyek kizá­ró­lag a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tók meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért a mai napon indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.