Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Hét éves az állami intézmények korrupció elleni összefogása Magyarországon

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um, a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal, a Kúria, a Leg­főbb Ügyész­ség és a Magyar Nem­ze­ti Bank közös érté­ke­lé­se az elmúlt év kor­rup­ció­el­le­nes tevékenységéről

Buda­pest, 2018. decem­ber 10. - Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék kez­de­mé­nye­zé­se alap­ján – a köz­igaz­ga­tá­si és igaz­ság­ügyi minisz­ter, a leg­főbb ügyész, a Leg­fel­sőbb Bíró­ság elnö­ke és az Álla­mi Szám­ve­vő­szék elnö­ke közös nyi­lat­ko­za­tot írtak alá, amely­ben erköl­csi köte­le­zett­sé­get vál­lal­tak az álta­luk veze­tett álla­mi szer­vek kor­rup­ci­ó­val szem­be­ni ellen­ál­ló képes­sé­gé­nek erő­sí­té­sé­re, a kor­rup­ció­el­le­nes esz­köz­tár fej­lesz­té­sé­re 2011. novem­ber 18-án. Az össze­fo­gás­hoz 2012-ben csat­la­ko­zott az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal, majd 2014-ben a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um. 2016-ban – az együtt­mű­kö­dés ötö­dik évfor­du­ló­ján – csat­la­ko­zott a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság és a Magyar Nem­ze­ti Bank. 2018. decem­ber 10-én, hét évvel a közös nyi­lat­ko­zat alá­írá­sát köve­tő­en az intéz­mé­nyek a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság szer­ve­zé­sé­ben az Ország­ház­ban érté­kel­ték kor­rup­ció­el­le­nes tevé­keny­sé­gük elmúlt évét.

A ren­dez­vé­nyen Dr. Pin­tér Sán­dor bel­ügy­mi­nisz­ter kiemel­te: „A Nem­ze­ti Kor­rup­ció­el­le­nes Prog­ram­ban (2015-2018) sze­rep­lő célok, a cse­lek­vé­si ter­vek­ben meg­ha­tá­ro­zott, és az azok­kal össze­füg­gés­ben vál­lalt egyéb fel­ada­tok hoz­zá­já­rul­tak ahhoz, hogy Magyar­or­szá­gon az anti­kor­rup­ci­ós küz­de­lem meg­szi­lár­dul­jon, és hogy egyes jog­in­téz­mé­nye­ink, törek­vé­se­ink kül­föl­dön is elis­mer­tek és köve­ten­dők legye­nek.” A minisz­ter hoz­zá­tet­te, a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um elő­ké­szü­let alatt álló új Nem­ze­ti Kor­rup­ció­meg­elő­zé­si Stra­té­gi­á­ja három terü­le­ten kíván­ja tovább erő­sí­te­ni a kor­rup­ció elle­ni fel­lé­pést. Egy­részt a haté­kony, kor­sze­rű kere­tek között, ügy­fél­ba­rát módon műkö­dő köz­igaz­ga­tás meg­te­rem­té­sé­hez a már meg­kez­dett állam­igaz­ga­tá­si eljá­rá­sok tech­no­ló­gia­ala­pú fej­lesz­té­sé­vel, más­részt a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok csök­ken­té­se érde­ké­ben az érin­tett terü­le­te­ken jogszabály-módosításokkal, vala­mint ezzel pár­hu­za­mo­san, illet­ve ezt kiegé­szít­ve a már bevált érték­ala­pú mód­sze­rek alkal­ma­zá­sá­nak foly­ta­tá­sá­val, és új esz­kö­zök bevezetésével.

Rigó Csaba, a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság elnö­ke hang­sú­lyoz­ta, az integ­ri­tás erő­sí­té­se terén a KH célja ket­tős: egy­részt elkö­te­le­zett az integ­ri­tás ala­pon működ­te­tett szer­ve­zet kiala­kí­tá­sa és fenn­tar­tá­sa iránt, ennek érde­ké­ben szá­mos terü­le­ten haj­tott végre fej­lesz­té­se­ket az intéz­mény. Más­részt, kiemelt célja a kor­rup­ció­el­le­nes tevé­keny­ség erő­sí­té­se a köz­be­szer­zé­si pia­con. Rigó Csaba kiemel­te: „A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság tevé­keny­sé­ge során folya­ma­to­san ellen­őr­zi, hogy a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok tör­vé­nye­sen kerül­je­nek lebo­nyo­lí­tás­ra. A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság kere­té­ben műkö­dő Köz­be­szer­zé­si Dön­tő­bi­zott­ság 2018. 45. heté­ig 151 eset­ben álla­pí­tott meg jog­sér­tést, több mint 268 mil­lió forint bír­sá­got kiszab­va.” A KH másik fő célja a nem nyil­vá­no­san, azaz a hir­det­mény nél­kül indu­ló tár­gya­lá­sos eljá­rá­sok szá­má­nak jelen­tős vissza­szo­rí­tá­sa, a ver­seny elő­se­gí­té­se. A szi­go­rú ellen­őr­zé­si tevé­keny­ség­nek köszön­he­tő­en az előző évek­hez képest szá­mot­te­vő­en csök­kent a nem nyil­vá­nos eljá­rá­sok ará­nya. (2014-ben 3626; 2015-ben 3003; 2016-ban 870; 2017-ben 482; 2018. 45. heté­ig 291 volt ezen eljá­rá­sok száma).

Domo­kos Lász­ló, az ÁSZ elnö­ke alá­húz­ta: „Kiépül­tek a kor­rup­ci­ós hely­ze­tek meg­elő­zé­sét biz­to­sí­tó rend­sze­rek Magyar­or­szá­gon. Meg­erő­sö­dött a köz­szfé­ra integ­ri­tá­sa, Magyar­or­szág ma már nem­zet­kö­zi össze­ha­son­lí­tás­ban is tuda­tos­nak tekint­he­tő a meg­elő­zé­sen ala­pu­ló kor­rup­ció elle­ni fel­lé­pés­ben.” Az ÁSZ több mint 300 idén elvég­zett ellen­őr­zé­sé­ben – összes­sé­gé­ben több mint 1000 ellen­őr­zött szer­ve­zet­nél – érté­kel­te a kor­rup­ci­ós veszé­lyek ellen védett­sé­get biz­to­sí­tó integ­ri­tás­kont­rol­lo­kat. Az ÁSZ ápri­lis­ban pub­li­kál­ta a több mint 750 köz­tu­laj­do­nú gaz­da­sá­gi tár­sa­ság rész­vé­te­lé­vel lezaj­lott az álla­mi és önkor­mány­za­ti vál­la­la­tok kor­rup­ci­ó­val szem­be­ni ellenálló-képességét fel­tér­ké­pe­ző kuta­tá­sát, és szep­tem­ber­ben közel tíz­ezer köz­in­téz­ményt meg­szó­lít­va, meg­kez­dő­dött a köz­szfé­ra integ­ri­tá­sát érté­ke­lő, idén már nyol­ca­dik alka­lom­mal zajló éves Integritás-felmérés is.

Dr. Handó Tünde, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ke a ren­dez­vé­nyen elmond­ta: „A kez­de­tek­től fogva kiemelt fel­ada­tunk­nak tekint­jük az integritás-alapú szer­ve­ze­ti műkö­dés erő­sí­té­sét: a bíró­sá­gi szer­ve­zet­ben egye­bek mel­lett sza­bály­za­tok, kép­zé­sek, a Bíró­sá­gi Integ­ri­tás Mun­ka­cso­port tevé­keny­sé­ge és a bírák köré­ben vég­zett fel­mé­rés is erő­sí­ti az integ­ri­tást.” Az OBH elnö­ke integ­ri­tás­sal kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­se­i­ért 2018-ban Solidus-díjat vehe­tett át az Álla­mi Szám­ve­vő­szék­től. Az OBH folya­ma­to­san szer­vez köz­pon­ti kép­zé­se­ket, melyek célja az integ­ri­tás­sal kap­cso­la­tos dol­go­zói tuda­tos­ság erő­sí­té­sé­nek támo­ga­tá­sa. 2017-ben minta-képzést tar­tot­tak: a 25 integ­ri­tás­fe­le­lős a kép­zést köve­tő­en a saját szer­ve­ze­ti egy­sé­gé­nél helyi szin­ten adta tovább a tudás­anya­got a bíró­sá­gok dol­go­zó­i­nak. Ezzel 2017-ben 5311 bíró­sá­gi dol­go­zó integ­ri­tás tár­gyú kép­zé­se való­sult meg.

Amint azt az EUROJUST elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran úr 2018. júni­us 12-én a Leg­főbb Ügyész­sé­gen sze­mé­lye­sen is meg­erő­sí­tet­te, a magyar ügyész­ség kife­je­zet­ten aktív sze­rep­lő­je az EUROJUST-on belü­li mun­ká­nak, illet­ve a szer­ve­zet által koor­di­nált és finan­szí­ro­zott közös nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó cso­por­tok­nak” – hang­sú­lyoz­ta Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes. Emel­lett az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) eddi­gi össze­sen 38 igaz­ság­ügyi aján­lá­sa, 4 jel­zé­se és 1 záró­je­len­té­se nyo­mán min­den eset­ben elren­delt nyo­mo­zá­sok ered­mé­nye – a vádak és a meg­szün­te­té­sek jelen­le­gi 52,4%-os ará­nya – meg­ha­lad­ja a 42%-os uniós átla­got. Az ügyész­ség mun­ká­já­nak haté­kony­sá­gát jól pél­dáz­za a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­sek ala­ku­lá­sa. A vád­eme­lés­sel érin­tett cse­lek­mé­nyek ará­nya a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben jelen­tő­sen maga­sabb – a tel­jes bűn­cse­lek­mé­nyi kör­höz viszo­nyít­va. A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat által ügyé­szi jóvá­ha­gyást köve­tő­en vég­zett meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tok 2017-ben 17 bün­te­tő fel­je­len­tést eredményeztek.

A leg­főbb bírói fórum külö­nös hang­súlyt helyez a belső sza­bály­za­tok rend­sze­res felül­vizs­gá­la­tá­ra és meg­újí­tá­sá­ra, hogy egyet­len tevé­keny­ség se képez­zen „szür­ke zónát”, ahol nincs egy­ér­tel­mű­en meg­ha­tá­roz­va a fel­ada­tok és a fele­lő­sök köre” – hívta fel a figyel­met Dr. Kónya Ist­ván, a Kúria elnök­he­lyet­te­se. E cél­ból meg­újult, vala­mint módo­sult több sza­bály­zat és eljá­rás­rend, szá­mos elnö­ki uta­sí­tás szü­le­tett. Szin­tén az átlát­ha­tó­sá­got céloz­za, hogy a leg­főbb bírói fórum előre meg­ha­tá­roz­za főbb cél­ja­it. Az idei évben meg­ala­kult az a Stra­té­gia mun­ka­cso­port, amely a Kúria új közép­tá­vú intéz­mé­nyi stra­té­gi­ai cél­ja­it hatá­roz­za meg. Az eddig meg­tett lépé­sek ered­mé­nye­kép­pen az idei évben mind­össze­sen két, az integ­ri­tást érin­tő ese­mény tör­tént a Kúri­án, ame­lye­ket azon­ban a szer­ve­zet idő­ben fel­de­rí­tett, a dön­tés­ho­zók pedig meg­tet­ték a szük­sé­ges lépéseket.

A jegy­bank tovább­ra is fel­lép a jogi és eti­kai nor­má­kat eset­le­ge­sen meg­sér­tők­kel szem­ben, s olyan meg­elő­ző esz­kö­zö­ket alkal­maz, ame­lyek az integ­ri­tás meg­erő­sí­té­sét és a kor­rup­ció meg­aka­dá­lyo­zá­sát szol­gál­ják. A jegy­bank fel­ügye­le­ti terü­le­te egye­bek közt a jogi és fel­ügye­le­ti szer­ve­ze­ti egy­sé­gek 2017. évi szét­vá­lasz­tá­sá­val, az azo­nos pénz­ügyi intéz­mé­nyek­nél vég­zett átfo­gó vizs­gá­la­tok vizs­gá­lat­ve­ze­tő­i­nek rotá­lá­sá­val, illet­ve – a humán­koc­ká­za­tot mini­ma­li­zá­ló – digi­tá­lis adat­elem­zé­sen ala­pu­ló fel­ügye­lé­si mód­szer­tan kiala­kí­tá­sá­val erő­sí­ti az intéz­mé­nyen belül a kont­rol­lok érvé­nye­sü­lé­sét” – emel­te ki az ese­mé­nyen Dr. Win­disch Lász­ló, a Magyar Nem­ze­ti Bank alel­nö­ke. A 2019-2022 között meg­va­ló­sí­tan­dó kor­rup­ció­el­le­nes stra­té­gia kiala­kí­tá­sa során az MNB – a jegy­bank­nál már alkal­ma­zott min­tá­ra – a ható­sá­gi enge­dé­lye­zé­si, fel­ügye­lé­si és ellen­őr­zé­si fel­ada­tot ellá­tó szer­vek­nél (a belső ellen­őr­zé­si szer­ve­ze­ti egy­ség­től elkü­lö­nült) „felül­el­len­őr­zé­si” kont­roll­funk­ci­ót jelen­tő minő­ség­biz­to­sí­tá­si cso­por­tok kiala­kí­tá­sá­ra, illet­ve egyes ese­tek­ben az össze­fér­he­tet­len­sé­gi belső sza­bá­lyo­zá­sok­nak még a tör­vé­nyi elvá­rá­sok­nál is bővebb kiter­jesz­té­sé­re tesz javaslatot.

RÉSZLETES SAJTÓNYILATKOZATOK:

A Nem­ze­ti Kor­rup­ció­el­le­nes Prog­ram­ban (2015-2018) sze­rep­lő célok, a cse­lek­vé­si ter­vek­ben meg­ha­tá­ro­zott, és az azok­kal össze­füg­gés­ben vál­lalt egyéb fel­ada­tok hoz­zá­já­rul­tak ahhoz, hogy Magyar­or­szá­gon az anti­kor­rup­ci­ós küz­de­lem meg­szi­lár­dul­jon, és hogy egyes jog­in­téz­mé­nye­ink, törek­vé­se­ink kül­föl­dön is elis­mer­tek és köve­ten­dők legyenek.

A Prog­ram vég­re­haj­tá­sa során az intéz­ke­dé­si for­mák szé­les ská­lá­ját alkal­maz­tuk az érték­ala­pú mód­sze­rek­től a szi­go­rú­an vett sza­bály­ala­pú – pl. jogszabály-alkotási – folya­ma­to­kig. Kieme­len­dő, hogy a korrupció-megelőzési intéz­ke­dé­sek­kel a tár­sa­da­lom szé­les spekt­ru­mát szó­lí­tot­tuk meg: a 9-10. évfo­lya­mos diá­kok­tól az üzle­ti élet sze­rep­lő­jé­ig, ter­mé­sze­te­sen az alkal­ma­zott mód­sze­re­ket, esz­kö­zö­ket a cso­por­tok sajá­tos­sá­ga­i­hoz igazítva.

Támo­gat­tuk az önkor­mány­za­to­kat az infor­má­ció­sza­bad­ság érvé­nye­sü­lé­sé­ben, az állam­igaz­ga­tá­si szer­ve­ket integ­rált koc­ká­zat­ke­ze­lé­si tevé­keny­sé­gük­ben, a kis- és közép­vál­lal­ko­zá­so­kat a belső kont­roll­rend­szer, üzle­ti etika és sza­bá­lyo­zá­si meg­fe­le­lő­ség, vala­mint a nem­zet­kö­zi vesz­te­ge­tés tilal­ma és meg­elő­zé­se témakörökben.

Hazánk­ban is elvá­rás, hogy a rend­vé­de­lem­ben erköl­csi­leg szi­lárd jel­le­mű, a kor­rup­ci­ót eluta­sí­tó és elhá­rí­ta­ni képes szak­em­be­rek dol­goz­za­nak. A kor­rup­ci­ós kihí­vás­nak való ellen­ál­ló­ké­pes­ség támo­ga­tá­sá­ra a pszi­cho­ló­gia tudo­mány tapasz­ta­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val elmé­le­ti modell (SZEM­mo­dell, azaz szi­lárd erköl­csi­ség modell) került kidol­go­zás­ra, amely a kor­rup­ci­ós hely­ze­tek meg­ér­té­sét, és a lehet­sé­ges ellen­lé­pé­sek meg­té­te­lét hiva­tott támo­gat­ni. A modell alkal­ma­zá­sa kere­té­ben a modern kor kép­zé­si igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő blendig-learning kép­zé­si meto­di­ka (e-learning, tré­ning mód­szer­tan) épült be a rend­vé­del­mi szer­vek tovább­kép­zé­si rendszerébe.

Az elő­ké­szü­let alatt álló új Nem­ze­ti Kor­rup­ció­meg­elő­zé­si Stra­té­gia három terü­le­ten kíván­ja tovább erő­sí­te­ni a kor­rup­ció elle­ni fel­lé­pést: egy­részt a haté­kony, kor­sze­rű kere­tek között, ügy­fél­ba­rát módon műkö­dő köz­igaz­ga­tás meg­te­rem­té­sé­hez a már meg­kez­dett állam­igaz­ga­tá­si eljá­rá­sok tech­no­ló­gia­ala­pú fej­lesz­té­sé­vel, más­részt a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok csök­ken­té­se érde­ké­ben az érin­tett terü­le­te­ken jogszabály-módosításokkal, vala­mint ezzel pár­hu­za­mo­san, illet­ve ezt kiegé­szít­ve a már bevált érték­ala­pú mód­sze­rek alkal­ma­zá­sá­nak foly­ta­tá­sá­val, és új esz­kö­zök bevezetésével.

A kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem terü­le­tén a leg­fon­to­sabb, hogy a már elért ered­mé­nye­ket meg­őriz­zük, és tovább foly­tas­suk a szem­lé­let­for­má­lást a már kipró­bált és bevált kép­zé­si mód­sze­rek­kel, hogy minél több tár­sa­dal­mi cso­port, szer­ve­zet vál­jon az integ­ráns műkö­dés elkötelezettjévé.

 

Öt évvel az Álla­mi Szám­ve­vő­szék kez­de­mé­nye­zé­se alap­ján a kor­rup­ció elle­ni össze­fo­gás cél­já­ból lét­re­jött közös nyi­lat­ko­zat alá­írá­sa után, 2016. novem­ber 17-én a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság (KH) egyet­ér­té­si szán­dé­kát fejez­te ki a nyi­lat­ko­zat­ban vál­lalt köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­té­sé­re vonatkozóan.

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság elkö­te­le­zett abban, hogy a szer­ve­zet műkö­dé­se átlát­ha­tó, eti­kus és fedd­he­tet­len legyen, ennek meg­fe­le­lő­en célja az integ­ri­tás ala­pon működ­te­tett szer­ve­zet kiala­kí­tá­sa és fenn­tar­tá­sa. Ezen túl a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság „szol­gál­ta­tó ható­ság” jel­le­ge is tovább erő­sít­he­tő, ha a Ható­ság szem­be helyez­ke­dik a kor­rup­ci­ós kihí­vá­sok­kal és elnye­ri mun­ka­tár­sai és az állam­pol­gá­rok bizal­mát. A KH az elmúlt évben két oldal­ról is erő­sí­tet­te kor­rup­ció­el­le­nes tevé­keny­sé­gét. Egy­részt a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság szer­ve­ze­ti integ­ri­tá­sá­nak, más­részt a köz­be­szer­zé­sek átlát­ha­tó­sá­gá­nak erő­sí­té­se olda­lá­ról. Mind­ezt abból a meg­fon­to­lás­ból, hogy a szer­ve­ze­ti oldal integ­ri­tá­sá­nak minő­sé­ge nagy­fo­kú hatás­sal van a másik oldal - a feladat- és hatás­kör­ből faka­dó fel­adat­el­lá­tás - minőségére.

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság szer­ve­ze­ti integ­ri­tá­sá­nak erősítése

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság 2018-ban meg­ala­kí­tot­ta az integ­ri­tás mun­ka­cso­por­tot, mely­nek elsőd­le­ges fel­ada­ta a KH műkö­dé­se során fel­me­rü­lő integ­ri­tá­si és kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok össze­gyűj­té­se, becsa­tor­ná­zá­sa, vala­mint azok meg­ol­dá­sá­ra vonat­ko­zó haté­kony meg­ol­dá­si javas­la­tok, ter­vek kidolgozása.

Az idei évben a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság vala­mennyi belső sza­bály­za­tát, uta­sí­tá­sát felül­vizs­gál­ta. Ennek kere­té­ben – a kor­rup­ció­meg­elő­zés és az integ­ri­tás erő­sí­té­se cél­já­ból – rész­le­te­sebb, az aján­dék elfo­ga­dá­sá­nak rend­jé­re, a befo­lyás­men­tes­ség­re, az össze­fér­he­tet­len­ség­re nagy hang­súlyt fek­te­tő új Eti­kai Kóde­xet, vala­mint a szer­ve­ze­ti integ­ri­tást sértő ese­mé­nyek keze­lé­sé­re új eljá­rás­ren­det foga­dott el. A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság mind­emel­lett Beszer­zé­si Sza­bály­za­tát is felül­vizs­gál­ta.

Hatás­kör­ből faka­dó integritás

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság folya­ma­to­san ellen­őr­zi, hogy a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok tör­vé­nye­sen kerül­je­nek lebo­nyo­lí­tás­ra. Amennyi­ben jog­sér­tés gya­nú­ja merül fel, a Köz­be­szer­zé­si Dön­tő­bi­zott­ság bírál­ja el az ügyet. A Dön­tő­bi­zott­ság 2018. 45. heté­ig 151 eset­ben álla­pí­tott meg jog­sér­tést, több mint 268 mil­lió forint bír­sá­got kiszab­va. A Dön­tő­bi­zott­ság nagy hang­súlyt fek­tet arra, hogy az olyan ese­tek­ben, ahol súlyos jog­sér­tés való­sul meg, jelen­tős bír­sá­got szab­jon ki, míg más ese­tek­ben segí­tő jel­leg­gel lép­jen fel. A kisza­bott bír­sá­gok össze­gét a koráb­bi évek­hez hason­lít­va meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a szi­go­rú bír­sá­go­lá­si gya­kor­lat­nak meg­van az ered­mé­nye: a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok részt­ve­vői egyre job­ban töre­ked­nek a jog­sze­rű eljá­rá­sok lefoly­ta­tá­sá­ra, az előző évek­hez képest az idei évben kisebb arány­ban követ­tek el súlyos jogsértéseket.

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság 2015 novem­be­re óta, Euró­pá­ban egye­dül­ál­ló módon nem­csak a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok meg­fe­le­lő lefoly­ta­tá­sát, hanem a meg­kö­tött szer­ző­dé­sek tel­je­sí­té­sét is ellen­őr­zi. Az ellen­őr­zés kiter­jed annak vizs­gá­la­tá­ra is, hogy a tel­je­sí­tés­ben részt­ve­vő gaz­da­sá­gi sze­rep­lők való­ban rendelkeznek-e kellő kapa­ci­tás­sal, sőt, a KH mun­ka­tár­sai akár hely­szí­ni ellen­őr­zést is végez­het­nek. A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság 2018. októ­ber 31. nap­já­val bezá­ró­lag 79 ható­sá­gi eljá­rást foly­ta­tott le, amely­ből 31 eset­ben kez­de­mé­nye­zett jog­or­vos­la­ti eljá­rást a Köz­be­szer­zé­si Dön­tő­bi­zott­ság előtt. A Köz­be­szer­zé­si Dön­tő­bi­zott­ság 23 eset­ben hozott elma­rasz­ta­ló hatá­ro­za­tot, ame­lyek­ben bír­ság kisza­bá­sá­ra is sor került.

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság­nak szin­tén fon­tos fel­ada­ta a köz­be­szer­zé­si hir­det­mé­nyek ellen­őr­zé­se. A hir­det­mény­el­len­őr­zés a köz­be­szer­zé­si eljá­rás folya­ma­tá­ba épí­tett első ellen­őr­zé­si pont sze­re­pét tölti be. 2018 45. heté­ig mint­egy 20.795 db hir­det­mény került meg­kül­dés­re, melyek­kel kap­cso­lat­ban a KH 20.848 db hiány­pót­lá­si fel­hí­vást kül­dött az ajánlatkérőknek.

A KH egyik fő célja a nem nyil­vá­no­san, azaz a hir­det­mény nél­kül indu­ló tár­gya­lá­sos eljá­rá­sok szá­má­nak jelen­tős vissza­szo­rí­tá­sa. A szi­go­rú ellen­őr­zé­si tevé­keny­ség­nek köszön­he­tő­en az előző évek­hez képest szá­mot­te­vő­en csök­kent a nem nyil­vá­nos eljá­rá­sok ará­nya (2014-ben 3626; 2015-ben 3003; 2016-ban 870; 2017-ben 482; 2018. 45. heté­ig 291 volt ezen eljá­rá­sok száma).

Önként vál­lalt feladatok 

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság célja továb­bá, hogy a jog­sza­bá­lyok által köte­le­ző­en elő­írt fel­ada­to­kon túl, továb­bi önként vál­lalt fel­ada­to­kon keresz­tül maxi­ma­li­zál­ja az integ­ri­tás irá­nyá­ba muta­tó anti­kor­rup­ci­ós tevé­keny­sé­gét. Ennek kere­té­ben 2018 augusz­tu­sá­tól integritás-felelős koor­di­nál­ja a KH vala­mennyi, integ­ri­tás­sal kap­cso­la­tos fel­ada­tát. Emel­lett az idei évben a KH belső, 2 napos inter­ak­tív integ­ri­tás tré­nin­get is szer­ve­zett vala­mennyi mun­ka­tár­sá­nak, ame­lyen felül veze­tői részt vet­tek a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem szer­ve­zé­sé­ben zajló 3 napos integ­ri­tá­si kép­zé­sen is.

A kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem­ben kiemelt jelen­tő­ség­gel bír a meg­fe­le­lő szak­tu­dás kiala­kí­tá­sa, a tár­sa­dal­mi tudat for­má­lá­sa, kép­zé­sek szer­ve­zé­se. A Ható­ság tudás­bá­zis­ként működ­ve kíván­ja elő­se­gí­te­ni a jog­sze­rű köz­be­szer­zé­si maga­tar­tá­sok kiala­kí­tá­sát és elter­jesz­té­sét. A koráb­bi évek­hez hason­ló­an - a Köz­be­szer­zé­si Aka­dé­mia kere­té­ben - a Ható­ság 2018. évben szá­mos szak­mai ren­dez­vényt szer­ve­zett. A 11 alka­lom­mal 1500 érdek­lő­dő jelen­lé­té­ben meg­ren­de­zés­re került szak­mai kon­fe­ren­ci­ák fóku­szá­ban töb­bek között a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok ered­mé­nye­ként meg­kö­tött szer­ző­dé­sek ellen­őr­zé­sei, a fenn­tart­ha­tó­sá­got szol­gá­ló meg­ol­dá­sok alkal­ma­zá­sá­nak lehe­tő­sé­gei kerültek.

A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság emel­lett a 21. szá­zad kihí­vá­sa­i­ra rea­gál­va, digi­tá­lis esz­kö­zök­kel is erő­sí­ti az átlát­ha­tó­sá­got a köz­be­szer­zé­si pia­con. A szer­ve­zet elkö­te­le­zett amel­lett, hogy a KH hon­lap­ja egy egy­sze­rű­en műkö­dő, infor­ma­tív és fel­hasz­ná­ló­ba­rát felü­let­té vál­jon, amely nagy­ban támo­gat­ja a ható­sá­gi mun­kát. Ezért a por­tált olyan meg­ke­rül­he­tet­len tudás­bá­zis­sá ala­kí­tot­ta, amely bár­mi­lyen külső, köz­be­szer­zé­si tár­gyú meg­ke­re­sés­nek kor­sze­rű módon ele­get tud tenni.

Emel­lett a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság 2017 máju­sá­ban útjá­ra indí­tot­ta a Napi Köz­be­szer­zés elne­ve­zé­sű mobi­lapp­li­ká­ci­ót, ame­lyet azóta közel 5500-an töl­töt­tek le. A KH által kifej­lesz­tett és működ­te­tett, ingye­ne­sen letölt­he­tő alkal­ma­zás átte­kint­he­tő rend­szer­ben és köz­ért­he­tő for­má­ban tárja az érdek­lő­dők elé a köz­be­szer­zés­sel kap­cso­la­tos nap­ra­kész sza­bá­lyo­kat, friss infor­má­ci­ó­kat és alap­ve­tő tud­ni­va­ló­kat. Az alkal­ma­zás töb­bek között előre beál­lí­tott kulcs­sza­vak alap­ján figye­lem­fel­kel­tő üze­ne­te­ket küld a témá­ban meg­je­lent köz­be­szer­zé­si pályá­za­tok­ról, így a fel­hasz­ná­lók azon­nal, már a kiírás pil­la­na­tá­ban érte­sül­het­nek az őket érin­tő hir­det­mé­nyek­ről, vala­mint a Köz­be­szer­zé­si Dön­tő­bi­zott­ság szá­muk­ra rele­váns hatá­ro­za­ta­i­ról. A KH hon­lap­já­nak álta­lá­nos kere­ső funk­ci­ó­ját okos­te­le­fon­ra is kibő­ví­tet­te, így a fel­hasz­ná­lók az alkal­ma­zás­ban az online felü­let­hez hason­ló­an, előre beál­lí­tott para­mé­te­rek alap­ján, könnyen és egy­sze­rű­en keres­het­nek a hir­det­mé­nyek között.

A KH célul tűzte ki a szol­gál­ta­tó ható­ság gya­kor­la­ti meg­va­ló­sí­tá­sát és a bürok­rá­cia csök­ken­té­sét, ezért nagy hang­súlyt fek­tet a köz­be­szer­zé­sek­ben érin­tett szer­ve­ze­tek­kel, álla­mi szer­vek­kel való szo­ros szak­mai együtt­mű­kö­dés­re. A Köz­be­szer­zé­si Ható­ság ennek meg­fe­le­lő­en az Álla­mi Szám­ve­vő­szék 2018. évi integ­ri­tás fel­mé­rés­hez csat­la­koz­va, tovább­ra is segí­te­ni kíván­ja a kor­rup­ci­ó­val szem­be­ni fel­lé­pést. Emel­lett a KH meg­ha­tá­ro­zott szer­vek­kel köz­szol­gá­la­ti stra­té­gi­ai együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dá­so­kat kötött, ame­lyek célja, hogy elő­moz­dít­sa a szer­ve­ze­tek közöt­ti együtt­mű­kö­dést, a köz­be­szer­zé­si jog­te­rü­let tudás­bá­zi­sá­nak kiala­kí­tá­sát és továb­bi fejlesztését.

 

Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék 2018-ban is hatá­ro­zott lépé­se­ket tett az integ­ri­tás kul­tú­rá­já­nak hazai meg­te­rem­té­se és meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben. Az ÁSZ több mint 300 idén elvég­zett ellen­őr­zé­sé­ben – összes­sé­gé­ben több mint 1000 ellen­őr­zött szer­ve­zet­nél – érté­kel­te a kor­rup­ci­ós veszé­lyek ellen védett­sé­get biz­to­sí­tó integ­ri­tás­kont­rol­lo­kat. Az ÁSZ ápri­lis­ban pub­li­kál­ta a több mint 750 köz­tu­laj­do­nú gaz­da­sá­gi tár­sa­ság rész­vé­te­lé­vel lezaj­lott az álla­mi és önkor­mány­za­ti vál­la­la­tok kor­rup­ci­ó­val szem­be­ni ellenálló-képességét fel­tér­ké­pe­ző kuta­tá­sát, és szep­tem­ber­ben közel tiz­ezer köz­in­téz­ményt meg­szó­lít­va, meg­kez­dő­dött a köz­szfé­ra integ­ri­tá­sát érté­ke­lő, idén már nyol­ca­dik alka­lom­mal zajló éves Integritás-felmérés is. Tanács­adó tevé­keny­sé­ge kere­té­ben az ÁSZ idén négy veze­tő­kép­ző prog­ra­mot szer­ve­zett köz­pén­zek­kel gaz­dál­ko­dó intéz­mény­ve­ze­tők részé­re, és nem­zet­kö­zi téren is tovább erő­sí­tet­te tevé­keny­sé­gét az integ­ri­tás területén.

Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék a hol­land szám­ve­vő­szék min­tá­ját ala­pul véve 2009-ben hozta létre saját Integ­ri­tás Pro­jekt­jét, amely ma már szá­mos kez­de­mé­nye­zést fog­lal magá­ba. Az integ­ri­tás vagy eti­kus magatartás/működés az OECD állás­fog­la­lá­sa sze­rint a jó kor­mány­zás egyik sarok­kö­ve, amely elő­se­gí­ti a kor­mány­zás­ba vetett biza­lom fenn­tar­tá­sát és a kor­rup­ció meg­elő­zé­sét. Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék ezért egyik leg­fon­to­sabb fel­ada­tá­nak tekin­ti az integ­ri­tás­szem­lé­let kiala­kí­tá­sát és elter­jesz­té­sét. Az ennek érde­ké­ben kidol­go­zott „magyar modellt” ma már szá­mos nem­zet­kö­zi szer­ve­zet és kül­föl­di társ­in­téz­mény tekin­ti irány­adó fej­lesz­tés­nek a kor­rup­ció elle­ni küzdelemben.

Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék Integ­ri­tás Pro­jekt­jé­nek kere­té­ben 2011 óta min­den évben elvég­zi a köz­szfé­ra intéz­mé­nye­i­nek kor­rup­ci­ós veszé­lyez­te­tett­sé­gét, vala­mint a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok keze­lé­sé­re szol­gá­ló kont­rol­lok kiépí­tett­sé­gét érté­ke­lő integ­ri­tás fel­mé­rést. Az idei kér­dő­íves kuta­tás­ra 2018. szep­tem­ber 26. és novem­ber 15. között került sor. A meg­újí­tott mód­szer­tan alap­ján, kor­sze­rű plat­for­mon, egy online webes alkal­ma­zá­son keresz­tül meg­va­ló­su­ló fel­mé­rés­hez az ÁSZ több mint tíz­ezer köz­in­téz­ményt szó­lí­tott meg, így vár­ha­tó, hogy a válasz­adók száma ­­– az eddi­gi évek­hez hason­ló­an – idén is jelen­tős mér­té­kű lesz. A leg­fris­sebb Integritás-felmérés ered­mé­nye­it vár­ha­tó­an 2019 első felé­ben pub­li­kál­ja az ÁSZ.

Az ÁSZ 2018-ban is foly­tat­ta a több­sé­gi álla­mi, illet­ve önkor­mány­za­ti tulaj­do­nú gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kor­rup­ci­ós koc­ká­za­ta­it és kor­rup­ci­ó­val szem­be­ni ellenálló-képességet fel­tér­ké­pe­ző integ­ri­tás fel­mé­ré­sét is, mely­nek leg­fris­sebb ered­mé­nye­it idén ápri­lis­ban hozta nyil­vá­nos­ság­ra. A z össze­sen 752 köz­tu­laj­do­nú gaz­da­sá­gi tár­sa­ság rész­vé­te­lé­vel lezaj­lott kuta­tás rávi­lá­gí­tott, hogy a jog­sza­bály­ban nem köte­le­ző­en elő­írt, de az integ­ri­tás szem­pont­já­ból fon­tos úgy­ne­ve­zett lágy kont­rol­lo­kat viszony­lag kevés tár­sa­ság alkal­maz­za. A tanul­mány meg­fo­gal­maz­za továb­bá, hogy a kis­mé­re­tű, gyen­ge kont­rol­lal ren­del­ke­ző tár­sa­sá­gok magas száma komoly integ­ri­tá­si koc­ká­za­tot jelent.

Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék tanács­adói sze­re­pét erő­sít­ve a Mis­kol­ci Egye­tem­mel együtt­mű­köd­ve még 2017-ben indí­tott köz­pénz­ügyi veze­tő­kép­zést, mely­nek kere­té­ben idén a szo­ci­á­lis intéz­mé­nyek, az önkor­mány­za­ti, illet­ve az álla­mi tulaj­do­nú gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tői után novem­ber­től egész­ség­ügyi járó­be­teg szak­el­lá­tók első­szá­mú veze­tői is lehe­tő­sé­get kap­tak a fele­lős köz­pénz­fel­hasz­ná­lás mód­sze­re­i­nek meg­is­me­ré­sé­re. A kép­zé­sek nagy hang­súlyt helyez­tek az integ­ri­tás kul­tú­rá­já­nak ter­jesz­té­sé­re, és a kor­rup­ci­ós veszé­lyek meg­elő­zé­sé­re szol­gá­ló a „jó gya­kor­la­tok” megosztására.

A nem­zet­kö­zi tudás­meg­osz­tás kere­té­ben az Álla­mi Szám­ve­vő­szék 2018-ban immár ötö­dik alka­lom­mal ren­dez­te meg ötna­pos nem­zet­kö­zi integ­ri­tás kon­fe­ren­ci­á­ját és tudás­meg­osz­tó sze­mi­ná­ri­u­mát, ezút­tal „Az érzé­ke­nyí­tés­től az integ­ri­tás ellen­őr­zé­se­kig – Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék Integ­ri­tás Modell­je” cím­mel. A sze­mi­ná­ri­u­mon mint­egy 25 ország 36 szám­ve­vő­szé­ki szak­ér­tő­je vett részt.  Az első­sor­ban ázsi­ai, afri­kai, délkelet-európai és dél-amerikai fej­lő­dő orszá­gok­ból érke­ző részt­ve­vők meg­is­mer­ked­het­tek a leg­jobb hazai és nem­zet­kö­zi gya­kor­la­tok­kal, melyek segít­sé­gé­vel a jövő­ben hazá­juk­ban is hoz­zá­já­rul­hat­nak az integ­ri­tás­ala­pú köz­igaz­ga­tá­si kul­tú­ra fej­lesz­té­sé­hez. Mind­emel­lett az ÁSZ 2018-től újabb dono­ri meg­ál­la­po­dás kere­té­ben támo­gat­ja a szám­ve­vő­szé­kek világ­szer­ve­ze­te (INTOSAI) fej­lesz­té­si kez­de­mé­nye­zé­sé­nek (IDI) kor­rup­ció­el­le­nes glo­bá­lis programjait.

Az Álla­mi Szám­ve­vő­szék ellen­őr­zé­se­i­vel, elem­zé­se­i­vel és szé­les­kö­rű tanács­adó, tudás­meg­osz­tó tevé­keny­sé­gé­vel 2018-ban is hoz­zá­já­rult a meg­elő­zé­sen ala­pu­ló kor­rup­ció elle­ni tevé­keny­ség megvalósításához.

 

A kor­rup­ció meg­elő­zé­sé­nek egyik leg­ha­té­ko­nyabb esz­kö­ze az integritás-alapú szer­ve­ze­ti műkö­dés erő­sí­té­se. E célt az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal (OBH) elnö­ke a kez­de­tek­től fogva kiemelt fel­ada­tá­nak tekin­ti. Ez az elkö­te­le­ző­dés az elmúlt évek­ben szá­mos igaz­ga­tá­si intéz­ke­dés­ben meg­mu­tat­ko­zott. A bíró­sá­gi szer­ve­zet­ben egye­bek mel­lett sza­bály­za­tok, kép­zé­sek, a Bíró­sá­gi Integ­ri­tás Mun­ka­cso­port tevé­keny­sé­ge és a bírák köré­ben vég­zett fel­mé­rés is erő­sí­ti az integ­ri­tást. Az OBH elnö­ke integ­ri­tás­sal kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­se­i­ért 2018-ban Solidus-díjat vehe­tett át az Álla­mi Szám­ve­vő­szék­től (ÁSZ).

Az OBH elnö­ké­nek 2012-ben meg­al­ko­tott stra­té­gi­ai cél­ki­tű­zé­sei közé tar­to­zik a bíró­sá­gi szer­ve­zet integ­ri­tá­sá­nak, az ítél­ke­zé­si és igaz­ga­tá­si munka átlát­ha­tó­sá­gá­nak, utób­bi kiszá­mít­ha­tó­sá­gá­nak és ellen­őr­zött­sé­gé­nek meg­va­ló­sí­tá­sa. 2012 óta aktí­van műkö­dik a Bíró­sá­gi Integ­ri­tás Mun­ka­cso­port, mely­nek tag­jai meg­vi­tat­ják a leg­fon­to­sabb integ­ri­tást érin­tő szak­mai kér­dé­se­ket és kidol­goz­zák az ezek­kel kap­cso­la­tos igaz­ga­tá­si intéz­ke­dé­si javas­la­to­kat. A mun­ka­cso­port 2018-ban meg­vizs­gál­ta egye­bek mel­lett a bírák integ­ri­tá­si kér­dő­ívé­nek ered­mé­nye­it, vala­mint fel­tár­ta az Euró­pai Álta­lá­nos Adat­vé­del­mi Ren­de­let (GDPR) és az integ­ri­tás sza­bály­zat kap­cso­ló­dá­si pontjait.

2015. janu­ár 1-jén hatály­ba lépett a bírák Eti­kai Kóde­xe. Célja, hogy a magyar bíró­sá­gi szer­ve­zet irán­ti köz­bi­zal­mat erő­sít­se, vala­mint a bírák által köve­ten­dő erköl­csi nor­má­kat lefek­tes­se. A kódex morá­lis elvá­rá­so­kat fogal­maz meg a bírák­kal szem­ben a füg­get­len­ség, az össze­fér­he­tet­len­ség, a mél­tó­ság, a gon­dos­ság, a tisz­tes­ség, a tisz­te­let és az együtt­mű­kö­dés elvei köré cso­por­to­sít­va őket.

Az integ­ri­tás meg­va­ló­sí­tá­sát 2015 és 2018 között szá­mos sza­bály­zat is érin­tet­te. 2016. júli­us 1-jén hatály­ba lépett az integ­ri­tá­si sza­bály­zat­ról szóló OBH uta­sí­tás, amely biz­to­sít­ja az integ­ri­tást sértő maga­tar­tá­sok­kal szem­be­ni egy­sé­ges fel­lé­pést, meg­ha­tá­roz­za az integ­ri­tás­sér­té­sek körét és a kivizs­gá­lás eljá­rás­rend­jét. A sza­bály­zat ered­mé­nye­ként az OBH-ban, vala­mennyi íté­lő­táb­lán és tör­vény­szé­ken kije­lölt integ­ri­tás­fe­le­lős fogad­ja a bíró­sá­gi szer­ve­zet integ­ri­tá­sát érin­tő beje­len­té­se­ket. Emel­lett az OBH folya­ma­to­san szer­vez köz­pon­ti kép­zé­se­ket, melyek célja az integ­ri­tás­sal kap­cso­la­tos dol­go­zói tuda­tos­ság erő­sí­té­sé­nek a támo­ga­tá­sa. 2017-ben minta-képzést tar­tot­tak: a 25 integ­ri­tás­fe­le­lős a kép­zést köve­tő­en a saját szer­ve­ze­ti egy­sé­gé­nél helyi szin­ten adta tovább a tudás­anya­got a bíró­sá­gok dol­go­zó­i­nak. Ezzel 2017-ben 5311 bíró­sá­gi dol­go­zó integ­ri­tás tár­gyú kép­zé­se való­sult meg.

Az integ­ri­tás biz­to­sí­tá­sá­hoz hoz­zá­já­rul az infor­ma­ti­kai koc­ká­za­tok szű­ré­se is. Az OBH elnö­ke 2016-ban hozta létre az Infor­ma­ti­kai Biz­ton­ság Irá­nyí­tá­si Rend­szer Mun­ka­cso­por­tot, amely­nek főbb fel­ada­tai közé tar­to­zik az infor­ma­ti­kai biz­ton­ság fel­ügye­le­te, az inci­den­sek keze­lé­se és a fel­hasz­ná­lók biz­ton­ság­tu­da­tos­sá­gá­nak növelése.

Az OBH és a bíró­sá­gok min­den évben részt vesz­nek az Álla­mi Szám­ve­vő­szék intéz­mény­cso­por­ton­kén­ti integ­ri­tás fel­mé­ré­sé­ben. A 2017. évi ÁSZ jelen­tés leg­főbb meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint jelen­tős mér­ték­ben növe­ke­dett a kont­roll­in­dex muta­tó érté­ke, amely vala­mennyi intéz­mény­cso­port közül a leg­ma­ga­sabb, több mint 83 szá­za­lék volt. Ez az ered­mény is iga­zol­ja az integ­ri­tás­kul­tú­ra magas szin­tű elter­jedt­sé­gét az igaz­ság­szol­gál­ta­tás területén.

A bíró­sá­gi szer­ve­zet integ­ri­tá­sá­nak továb­bi erő­sí­té­se érde­ké­ben az OBH 2015 óta éven­te kiad­ja a bírák­nak szóló, ano­nim módon kitölt­he­tő integ­ri­tá­si kér­dő­ívét. A fel­mé­rés ada­tai sze­rint a bírák fel­is­me­rik és tuda­to­san kerü­lik az integ­ri­tást veszé­lyez­te­tő hely­ze­te­ket, a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­to­kat, füg­get­le­nül és befo­lyás­men­te­sen ítél­kez­nek. Össze­ha­son­lít­va az első és a tava­lyi év integ­ri­tás fel­mé­ré­sé­nek ada­ta­it, összes­sé­gé­ben elmond­ha­tó, hogy a bírák integ­ri­tás­sal kap­cso­la­tos tuda­tos­sá­ga erő­sö­dött az elmúlt idő­szak intéz­ke­dé­sei nyomán.

Figye­lem­re méltó továb­bá, hogy  a kér­dő­ívet kitöl­tő bírák döntő több­sé­ge nem foly­tat sem a mun­ka­ide­jét érin­tő, sem azon kívü­li kere­ső tevé­keny­sé­get, tehát csak­nem vala­mennyi­en kizá­ró­lag a bírás­ko­dás­nak élnek, mun­ká­juk­ra élet­hi­va­tás­ként tekintenek.

 

Magyar­or­szág ügyész­sé­ge az elmúlt évek­ben – a külső és belső együtt­mű­kö­dés révén – jelen­tős ered­mé­nye­ket ért el mind a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni küz­de­lem, mind pedig a szer­ve­ze­ti integ­ri­tás terén.

A magyar ügyész­ség kife­je­zet­ten aktív sze­rep­lő­je az EUROJUST-on belü­li mun­ká­nak, illet­ve a szer­ve­zet által koor­di­nált és finan­szí­ro­zott közös nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó cso­por­tok­nak. Ezen nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó cso­por­tok min­den eddi­gi­nél haté­ko­nyabb esz­közt jelen­te­nek a hatá­ron átnyú­ló, szer­ve­zett bűn­el­kö­ve­tők­kel szem­ben. Az EUROJUST elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran úr az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból 2018. júni­us 12-én az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen magya­rul elmon­dott beszé­dé­ben mél­tat­ta a magyar ügyész­ség ered­mé­nyes mun­ká­ját és a EUROJUST-on belü­li akti­vi­tá­sát. Konk­rét pél­dák­kal mutat­ta be, hogy az EUROJUST hogyan tudja haté­ko­nyan segí­te­ni az álla­mok közöt­ti együtt­mű­kö­dést. Kiemel­te az EUROJUST magyar szek­ci­ó­já­nak aktivitását.

Külön hang­sú­lyoz­ta, hogy Magyar­or­szág az első a tag­ál­la­mok között a kiemelt bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán tör­té­nő infor­má­ció­át­adás terén. A magyar ható­sá­gok jelen­tő­sen hoz­zá­já­rul­nak a tag­ál­la­mok közöt­ti inten­zív nyo­mo­zá­si és igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés­hez. Magyar­or­szág pro­ak­tív hoz­zá­ál­lá­sa, és az EUROJUST-on keresz­tü­li igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés mel­let­ti elkö­te­le­zett­sé­ge pél­da­ér­té­kű. Állás­pont­ja sze­rint orszá­gunk az EUROJUST fő szó­szó­ló­ja Brüsszelben.

A Leg­főbb Ügyész­ség kivá­ló és folya­ma­tos mun­ka­kap­cso­la­tot ápol az OLAF-fal. Vala­mennyi olyan eset­ben, ami­kor az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lás­sal vagy jel­zés­sel for­dult a Leg­főbb Ügyész­ség­hez, az ügyész­ség elren­del­te a nyo­mo­zást, illet­ve amennyi­ben már folya­mat­ban volt a nyo­mo­zás, az OLAF aján­lá­sát a nyo­mo­zás ira­ta­i­hoz csa­tol­ták és abban érté­kel­ték. Amennyi­ben egy OLAF aján­lás nyo­mán indult ügy­ben a költ­ség­ve­té­si csa­lás mel­lett a vesz­te­ge­tés gya­nú­ja is meg­fo­gal­ma­zó­dik, a nyo­mo­zás – mint a 4-es metro ügyé­ben, amely­ben jelen­leg 5 gya­nú­sí­tott van – ezen körül­mény­re is kiter­jed. Az OLAF eddi­gi 38 aján­lá­sa és 4 jel­zé­se és 1 záró­je­len­té­se nyo­mán indult nyo­mo­zá­sok ered­mé­nye­ként, a mai napig össze­sen 10 ügy­ben emelt vádat az ügyész­ség, amely­nek nyo­mán eddig 3 marasz­ta­ló íté­le­tet hozott a bíró­ság. Továb­bi 7 ügy­ben még nem szü­le­tett íté­let. 1 ügy­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről hatá­ro­zott az ügyész­ség, amely szin­tén a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség meg­ál­la­pí­tá­sát jelen­ti. 10 ügy meg­szün­te­tés­sel zárult. Az összes többi ügy­ben jelen­leg is folya­mat­ban van a nyo­mo­zás. Az OLAF aján­lá­sok, jel­zé­sek és záró­je­len­tés nyo­mán indult bün­te­tő­el­já­rá­sok ezen ered­mé­nye – a vádak, fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés és a meg­szün­te­té­sek 52,4%-os ará­nya – meg­ha­lad­ja az Uniós átla­got. (A 2017. évi OLAF jelen­tés sze­rint az uniós átlag: 42%.)

Az ügyész­ség mun­ká­já­nak haté­kony­sá­gát jól pél­dáz­za a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­sek ala­ku­lá­sa. Az elmúlt 10 év szám­ada­ta­it össze­vet­ve meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy míg 2007-ben a kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nyek 11,9 %-ában uta­sí­tot­ták el a fel­je­len­tést és 38,8 %-ában szün­tet­ték meg a nyo­mo­zást, ezek az ará­nyok 2016. évre 7,6 %-ra és 25,7 %-ra estek vissza. A vád­eme­lés­sel érin­tett cse­lek­mé­nyek ará­nya jelen­tő­sen maga­sabb – a tel­jes bűn­cse­lek­mé­nyi kör­höz viszo­nyít­va – a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben. Az elmúlt tíz év átla­gá­ban az összes kor­rup­ci­ós cse­lek­mény 58,1 %-a vád­eme­lés­sel feje­ző­dött be. (Az összes cse­lek­ménnyel kap­cso­la­tos vád­eme­lést tekint­ve ez az arány: 32,7%)

A Leg­főbb Ügyész­ség – a kor­rup­ció elle­ni harc tapasz­ta­la­ta­it fel­hasz­nál­va – kifej­tet­te érve­it az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény kodi­fi­ká­ci­ó­ja során. Az ügyész­ség egyet­ér­tett azzal, hogy az idő­köz­ben hatály­ba lépett sza­bá­lyo­zás a men­tes­ség körét szű­kí­ti. Fon­tos ered­mény, hogy az ügyész­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­je­lent az új tör­vény­ben a spe­ci­á­lis nyo­mo­za­ti tech­ni­kák sza­bá­lyo­zá­sa. A külön­bö­ző lep­le­zett esz­kö­zök alkal­ma­zá­sa a kor­rup­ció fel­de­rí­té­sé­nek és bizo­nyí­tá­sá­nak elen­ged­he­tet­len feltétele.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat által vég­zett meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat lefoly­ta­tá­sá­ra ügyé­szi jóvá­ha­gyást köve­tő­en kerül­het sor, majd a vizs­gá­lat befe­je­zé­sét köve­tő­en az ügyész a vég­re­haj­tás tör­vé­nyes­sé­gét is ellen­őr­zi. E fel­ada­to­kat az ügyé­szi szer­ve­zet­ben a köz­jo­gi szak­ág látja el. Tavaly ezen integ­ri­tá­si mód­szer 17 bün­te­tő fel­je­len­tést eredményezett.

Az integ­ri­tás meg­te­rem­té­sé­nek alap­ve­tő fel­té­te­le a sze­mé­lyi és szer­ve­ze­ti biz­ton­ság. A kér­dés külö­nös súllyal merült fel a 2016. már­ci­u­sá­ban a Kis­kun­ha­la­si Járá­si Bíró­ság és Ügyész­ség épü­le­té­ben tör­tént gép­ka­ra­bé­lyos táma­dás fényé­ben. Az új biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tok a véde­lem továb­bi növe­lé­sét indo­kol­ták. Ennek érde­ké­ben a Leg­főbb Ügyész­ség – a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­mal együtt­mű­kö­dés­ben – orszá­gos ügyész­sé­gi tele­fo­nos vész­jel­ző rend­szert hozott létre.

Mind­eze­ken túl, a szer­ve­ze­ti integ­ri­tást a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok vizs­gá­la­ta, a folya­ma­tos és szé­les körű kép­zés épp­úgy erő­sí­ti, mint a 2014. decem­be­ré­ben elfo­ga­dott Ügyész­sé­gi Eti­kai Kódex, továb­bá a kor­rup­ci­ós ügyek­ben tett intéz­ke­dé­sek – a szer­ve­zet hon­lap­ján és a médi­án keresz­tül tör­té­nő – rend­sze­res bemutatása.

 

Jelen­tős lépé­se­ket tett a Kúria a 2018-as évben is az integ­ri­tás fej­lesz­té­se és a kor­rup­ci­ós koc­ká­za­tok kiszű­ré­se érde­ké­ben. A leg­főbb bírói fórum elnök­he­lyet­te­se több álla­mi szerv kép­vi­se­lő­jé­vel közö­sen 2018. decem­ber 10-én vett részt azon az éves tanács­ko­zá­son, ame­lyen a 2011 novem­be­ré­ben alá­írt, a kor­rup­ci­ó­val szem­be­ni ellen­ál­ló képes­ség erő­sí­té­sé­re vonat­ko­zó együtt­mű­kö­dé­si nyi­lat­ko­zat­ban fog­lal­tak tel­je­sü­lé­sét értékelték. 

A leg­főbb bírói fórum külö­nös hang­súlyt helyez a belső sza­bály­za­tok rend­sze­res felül­vizs­gá­la­tá­ra és meg­újí­tá­sára, hogy egyet­len tevé­keny­ség se képez­zen „szür­ke zónát”, ahol nincs egy­ér­tel­mű­en meg­ha­tá­roz­va a fel­ada­tok és a fele­lő­sök köre. E cél­ból meg­újult, vala­mint módo­sult több sza­bály­zat és eljá­rás­rend, szá­mos elnö­ki uta­sí­tás szü­le­tett. A többi között meg­újult a Kúria Esély­egyen­lő­sé­gi Terve, módo­sult a Belső Ellen­őr­zé­si Kézi­könyv, hatály­ba lépett a köz­ér­de­kű és a köz­ér­dek­ből nyil­vá­nos ada­tok köz­zé­té­te­lé­nek, vala­mint ezen ada­tok meg­is­me­ré­se irán­ti igé­nyek elin­té­zé­sé­nek rend­jé­ről szóló sza­bály­zat. Októ­ber 24-től pedig érvé­nyes az új ügy­el­osz­tá­si rend, amely a Kúria hon­lap­ján min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő, ennél fogva előre meg­ha­tá­ro­zott, biz­to­sít­ja az ügyek auto­ma­ti­kus elosz­tá­sá­nak rend­jét, illet­ve iga­zo­dik az ítél­ke­ző taná­csok spe­ci­á­lis szak­mai isme­re­te­i­hez. http://kuria-birosag.hu/sites/default/files/szabalyzatok/ugyelosztasi_rend_2018.10.24.pdf

Az elmúlt egy évben a Kúria újabb intéz­ke­dé­se­ket tett az infor­ma­ti­kai rend­szer biz­ton­sá­gá­nak fej­lesz­té­se érde­ké­ben. Beve­ze­tés­re került egy komp­lex, vál­la­la­ti IT biz­ton­sá­gi rend­szer, amely segít­sé­gé­vel lehe­tő­vé vált a Kúri­án az infor­ma­ti­kai kör­nye­zet álla­po­tá­nak és biz­ton­sá­gá­nak felügyelete.

Az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács ún. GDPR ren­de­le­té­nek (2016/679. ren­de­let) Kúri­án tör­té­nő alkal­ma­zá­sá­nak meg­könnyí­té­se cél­já­ból a Kúri­án a GDPR-megfelelést támo­ga­tó szak­mai cso­port műkö­dik. A munka ered­mé­nye­képp meg­újult az adat­ke­ze­lé­si tájé­koz­ta­tó, amely a hon­la­pon elér­he­tő: http://www.kuria-birosag.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Szin­tén az átlát­ha­tó­sá­got céloz­za, hogy a leg­főbb bírói fórum előre meg­ha­tá­roz­za főbb cél­ja­it. Az idei évben meg­ala­kult az a Stra­té­gia mun­ka­cso­port, amely a Kúria új közép­tá­vú intéz­mé­nyi stra­té­gi­ai cél­jait hatá­roz­za meg.

Az eddig meg­tett lépé­sek ered­mé­nye­kép­pen az idei évben mind­össze­sen két, az integ­ri­tást érin­tő ese­mény tör­tént a Kúri­án, ame­lye­ket azon­ban a szer­ve­zet idő­ben fel­de­rí­tett, a dön­tés­ho­zók pedig meg­tet­ték a szük­sé­ges lépéseket.

A minél szé­le­sebb körű és minél maga­sabb szin­tű integ­ri­tás eléré­se elkép­zel­he­tet­len az együtt­mű­kö­dés nél­kül. A Kúria az idei évben – immár hete­dik alka­lom­mal –műkö­dik közre az ÁSZ Integ­ri­tás Pro­jekt kere­té­ben vég­zett kor­rup­ció­el­le­nes fel­mé­résben.

 

A Magyar Nem­ze­ti Bank (MNB) három éve vesz részt a Nem­ze­ti Kor­rup­ció­el­le­nes Prog­ram kere­té­ben az álla­mi szer­vek kor­rup­ció­el­le­nes együtt­mű­kö­dé­sé­ben, ezzel is meg­erő­sít­ve elkö­te­le­zett­sé­gét az integritás-alapú szer­ve­ze­ti kul­tú­ra folya­ma­tos fej­lesz­té­se, az érték­ori­en­tált műkö­dés mel­lett. A jegy­bank tovább­ra is fel­lép a jogi és eti­kai nor­má­kat eset­le­ge­sen meg­sér­tők­kel szem­ben, s olyan meg­elő­ző esz­kö­zö­ket alkal­maz, ame­lyek az integ­ri­tás meg­erő­sí­té­sét és a kor­rup­ció meg­aka­dá­lyo­zá­sát szolgálják.

Az MNB ható­sá­gi eljá­rá­sa­i­ban idén tért át az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­re, ami növe­li az adat­ke­ze­lés, archi­vá­lás biz­ton­sá­gát, illet­ve a folya­ma­tok nyo­mon követ­he­tő­sé­gét. A jegy­bank fel­ügye­le­ti terü­le­te egye­bek közt a jogi és fel­ügye­le­ti szer­ve­ze­ti egy­sé­gek 2017. évi szét­vá­lasz­tá­sá­val, az azo­nos pénz­ügyi intéz­mé­nyek­nél vég­zett átfo­gó vizs­gá­la­tok vizs­gá­lat­ve­ze­tő­i­nek rotá­lá­sá­val, illet­ve – a humán­koc­ká­za­tot mini­ma­li­zá­ló – digi­tá­lis adat­elem­zé­sen ala­pu­ló fel­ügye­lé­si mód­szer­tan kiala­kí­tá­sá­val erő­sí­ti az intéz­mé­nyen belül a kont­rol­lok érvényesülését.

A jegy­bank emel­lett új mód­szer­tant ala­kí­tott ki és alkal­maz fel­ügye­lé­si tevé­keny­sé­ge belső minő­ség­biz­to­sí­tá­si eljá­rá­sa­i­nál. Az MNB fel­ügye­le­ti és fogyasz­tó­vé­del­mi szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­től elkü­lö­nült terü­le­te folya­ma­to­san végzi a fel­ügye­lés­re vonat­ko­zó belső eljá­rás­ren­dek, sza­bály­za­tok felül­vizs­gá­la­tát is.

A fel­ügyelt pénz­ügyi intéz­mé­nyek köré­ben az elmúlt egy évben a pénz­mo­sás elle­ni tevé­keny­ség erő­sí­té­se került az MNB egyik enge­dé­lye­zé­si és fel­ügye­lé­si fókusz­pont­já­ba. Az új sza­bá­lyo­zók elő­írá­sai alap­ján a pénz­ügyi intéz­mé­nyek köte­le­sek belső koc­ká­zat­ér­té­ke­lést készí­te­ni a pénz­mo­sás­sal, terrorizmus-finanszírozással kap­cso­la­tos koc­ká­za­tok fel­tér­ké­pe­zé­sé­re. Ehhez az MNB a lehet­sé­ges koc­ká­za­ti ténye­ző­ket szám­ba vevő „sor­ve­ze­tőt” is készí­tett fel­ügyelt intézményeinek.

Ugyan­csak az átlát­ha­tó­sá­got és a nyo­mon követ­he­tő­sé­get erő­sí­ti a pénz­ügyi pia­co­kon az MNB törek­vé­se a digi­tá­lis és azon­na­li fize­té­si szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sé­re. Nagy hord­ere­jű vál­to­zást jelen­tett a fel­ügyelt intéz­mé­nyek ága­za­ti tör­vé­nye­i­ben az is, hogy a piaci sze­rep­lők könyv­vizs­gá­la­tát csak az arra meg­fe­le­lő minő­sí­tés­sel (s a banki könyv­vizs­gá­lók­nál ezen felül köz­fel­ügye­le­ti iga­zo­lás­sal) ren­del­ke­ző audi­to­rok végez­he­tik el. A köz­ér­dek­lő­dés­re szá­mot tartó intéz­mé­nyek könyv­vizs­gá­lói ezen felül men­te­sül­nek az MNB-vel szem­ben a titok­tar­tá­si köte­le­zett­ség alól is.

A 2019-2022 között meg­va­ló­sí­tan­dó kor­rup­ció­el­le­nes stra­té­gia kiala­kí­tá­sa során az MNB – a jegy­bank­nál már alkal­ma­zott min­tá­ra – a ható­sá­gi enge­dé­lye­zé­si, fel­ügye­lé­si és ellen­őr­zé­si fel­ada­tot ellá­tó szer­vek­nél (a belső ellen­őr­zé­si szer­ve­ze­ti egy­ség­től elkü­lö­nült) „felül­el­len­őr­zé­si” kont­roll­funk­ci­ót jelen­tő minő­ség­biz­to­sí­tá­si cso­por­tok kiala­kí­tá­sá­ra, illet­ve egyes ese­tek­ben az össze­fér­he­tet­len­sé­gi belső sza­bá­lyo­zá­sok­nak még a tör­vé­nyi elvá­rá­sok­nál is bővebb kiter­jesz­té­sé­re tesz javaslatot.