Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Hét megyében csapott be nyugdíjasokat az álpostás – FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség közleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li, idős­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfival szemben, aki idős sér­tet­tek hiszé­keny­sé­gét kihasz­nál­va, több mint két­mil­lió forin­tot zsákmányolt.

A vád sze­rint a magát bűn­cse­lek­mé­nyek­ből fenn­tar­tó bara­nyai férfi autó­val (1. kép) az ország szá­mos pont­já­ra eluta­zott, ahol tár­sas­há­zi laká­sok­ban élő idős embe­re­ket tévesz­tett meg azzal, hogy magát pos­tás­nak adta ki, majd valót­lan indo­kok­ra töb­bek között a többi pos­tás mun­ká­ját érin­tő ellen­őri tevé­keny­sé­gé­re vagy a pénz hamis­sá­gá­ra – hivat­koz­va kész­pénz és bank­kár­tya átadá­sát kérte tőlük. Miu­tán az élet­ko­ruk­nál fogva kiszol­gál­ta­tott sér­tet­tek­től az érté­ke­i­ket meg­sze­rez­te, a férfi álta­lá­ban futva mene­kült el a hely­szín­ről, majd a kész­pénzt elköl­töt­te, a bank­kár­tyák fel­hasz­ná­lá­sá­val pedig továb­bi kárt akart okoz­ni. (2. kép).

A vád­lott ilyen mód­szer­rel 2019 júni­u­sá­tól kezd­ve Veszp­rém­ben, Kis­kő­rö­sön, Eger­ben, Buda­pes­ten, Baján, Szek­szár­don, Kecs­ke­mé­ten, Duna­új­vá­ros­ban és Kapos­vá­ron mindössze­sen 15 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, és nekik egyen­ként 60.000,- és 540.000,- forint közöt­ti kárt oko­zott. (3. kép). A vád­lott a bűn­cse­lek­mény­so­ro­zat­tal össze­sen 2.414.000,- forin­tot szer­zett meg. A kapos­vá­ri nyo­mo­zók végül 2019 decem­be­ré­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A továb­bi nyo­mo­zás során a férfi ellen más megyék­ben indí­tott bűn­te­tő­el­já­rá­so­kat is a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság előtt folya­mat­ban lévő ügy­höz egye­sí­tet­ték, majd a szé­les­kö­rű vizs­gá­lat ered­mé­nye­kép­pen az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben 16 bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – valamennyi bűn­cse­lek­mény beis­me­ré­se ese­tén – 5 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el, és köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár megtérítésére.