Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hét személyt akart Ausztriába csempészni a férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 38 éves, román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2016 máju­sá­ban gép­ko­csi­já­val hat szír és egy török állam­pol­gárt pró­bált ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani.

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból, annak érde­ké­ben, hogy anya­gi előny­re tegyen szert, 2016. május 5-én 21.00 óra körül Bics­kén hat szír és egy török állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt vett fel gép­ko­csi­já­ba, hogy a mene­kült­ügyi eljá­rást meg­ke­rül­ve, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez szük­sé­ges okmá­nyok nél­kül Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa őket.

Mint­egy két óra eltel­té­vel a 8-as számú főút kamon­di elága­zó­já­nál a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­ját a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai ellen­őriz­ni akar­ták, mire az elkö­ve­tő az intéz­ke­dést kike­rül­ve letért a főút­ról, majd egy bekö­tő­úton meg­állt, és az autó­já­ból kiszáll­va elmenekült.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Veszp­rém, 2016. októ­ber 3. napján

 

Dr. Orbán György

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

ugyeszseg.hu/…10/2016.10.03.-veszprem.pdf