Főoldal » Hírek » Hétszázezret fizetett a sértettnek a vétkes sofőr – tevékeny megbánás miatt megszüntetés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a taxis­sal szem­ben, aki köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban hét­száz­ezer forint meg­fi­ze­té­sé­vel tette jóvá a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérelmet. 

A hatá­ro­zat­ban írt tény­ál­lás sze­rint a taxis férfi 2019. ápri­lis 13-án  23 óra 50 perc­kor Tata lakott terü­le­tén a sze­mély­gép­ko­csi­val utast szál­lí­tott. A taxi a Keszt­he­lyi utca és a Május 1. út útke­resz­te­ző­dé­sé­hez ért, ahol a gyalogos-átkelőhely előtt meg­állt. A gya­nú­sí­tott a Május 1. útra kanya­ro­dás meg­kez­dé­se előtt ész­lel­te, hogy a védett úton, a Május 1. út belső for­gal­mi sáv­já­ban köz­le­ke­dik egy sze­mély­gép­ko­csi, mely­nek hátsó ülé­sén a sér­tett ült. A taxis férfi a köze­le­dő  sze­mély­gép­ko­csi távol­sá­gát rosszul mérte fel, az érke­ző gép­ko­csi­nak tovább­ha­la­dá­si elsőbb­sé­get nem biz­to­sí­tott, meg­kezd­te a beha­la­dást az útke­resz­te­ző­dés­be.  Az érke­ző sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je vész­fé­ke­zett,  ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött a taxi­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az érke­ző sze­mély­gép­ko­csi irányt vál­toz­ta­tott, fel­haj­tott a jár­da­szi­get­re, kidön­töt­te az ott kihe­lye­zett „Kike­rü­lé­si irányt” jelző köz­úti jel­ző­táb­lát, ezt köve­tő­en a jár­mű­for­ga­lom irá­nyí­tá­sá­ra szol­gá­ló fény­jel­ző készü­lék árboc­rúd­já­nak ütközött.

Az érke­ző sze­mély­gép­ko­csi hátsó ülé­sén utazó sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az ágyé­ki csi­go­lya töré­se miatt meg­mű­töt­ték. Az ágyé­ki gerinc­sza­kasz terü­le­té­nek merev­sé­ge, moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­ga miatt a sér­tett­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki. A vét­kes sofőr a bal­eset során szin­tén nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

 Az  ügyész­ség az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, amely­ben az elkö­ve­tő a sér­tett­nek 700.000 Ft jóvá­té­telt fizetett.

A bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zé­sek sze­rint nem bün­tet­he­tő, aki a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vét­ség vagy három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­tett elkö­ve­té­sét a vád­eme­lé­sig beis­mer­te, és köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben - vagy azt meg­elő­ző­en, de a köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben szü­le­tett meg­ál­la­po­dás­ban jóvá­hagy­va - a sér­tett által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvátette.

Az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­ménnyel a sér­tett­nek oko­zott sérel­met jóvá­tet­te, ezért az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.