Főoldal » Archív » Heves megyében halálra rugdosta, végül felgyújtotta áldozatát

 Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Heves Megyei Főügyész­ség azt a gyön­gyö­si fér­fit, aki bru­tá­lis, ember­te­len módon vetett véget egy 59 éves haj­lék­ta­lan sze­mély életének.

Az eset még idén ápri­lis­ban, Hat­van­ban tör­tént, ahová a vád­lott ere­de­ti­leg abból a cél­ból uta­zott, hogy volt barát­nő­jé­vel hely­re­ál­lít­sa a kap­cso­la­tát. Miu­tán ez nem sike­rült, a vád­lott a város­ban cél­ta­la­nul sétált, miköz­ben sze­szes­italt fogyasz­tott. Végül ittas álla­pot­ban, éjfél körü­li idő­ben egy árkád­so­ron állt meg pihen­ni, ahol az ugyan­csak ittas álla­pot­ban lévő, 59 éves haj­lék­ta­lan sér­tett is tartózkodott.

A vád­lott a férfi mellé tele­pe­dett, néhány szót vál­tot­tak egy­más­sal, majd miu­tán a sér­tett lefe­küdt a föld­re alud­ni, a vád­lott isme­ret­len okból hir­te­len fel­állt és elkezd­te őt rugdosni.

A bán­tal­ma­zás mint­egy fél órán keresz­tül, hosszabb-rövidebb meg­sza­kí­tá­sok­kal zaj­lott úgy, hogy a vád­lott köz­ben több­ször is eltá­vo­lo­dott áldo­za­tá­tól, majd vissza­tér­ve tovább foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát. Ennek során a sér­tett fejét 56, míg a tör­zsét 27 alka­lom­mal rúgta meg, továb­bá a fejét és a mell­ka­sát meg­ta­pos­ta, illet­ve arra több­ször rá is ugrott.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy gyu­fá­val, az akkor még rövid ideig élő sér­tett ruhá­za­tát meg­gyúj­tot­ta, majd néhány perc múlva elsé­tált a már inten­zí­ven égő holt­test mellett.

A sér­tett a kitar­tó, durva bán­tal­ma­zás, illet­ve a test­fel­szí­ne 30-40%-át érin­tő negyed­fo­kú égési sérü­lé­sei követ­kez­té­ben az átla­gos fáj­da­lom­ér­ze­tet meg­ha­la­dó szen­ve­dést elvi­sel­ve a hely­szí­nen meghalt.

Tet­tét köve­tő­en a vád­lott fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és fel­ad­ta magát.

A Heves Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben – aki a tet­té­re nem tudott magya­rá­za­tot adni – fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tilt­sa őt el, és köte­lez­ze a közel fél­mil­lió Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.