Főoldal » Archív » Hiába lopta el az utasbiztosítási kötvényt, őt is kirabolták

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a két vád­lott ellen rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon

2017. május 17-én haj­na­li 3 óra körü­li idő­ben az I. r. fia­tal­ko­rú vád­lott isme­rő­sei tára­sá­gá­ban, míg a II. r. vád­lott egye­dül tar­tóz­ko­dott Deb­re­cen­ben a vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben. A II. r. vád­lott rövid időre elaludt, ez idő alatt egy férfi ello­pott tőle egy utas­biz­to­sí­tá­si köt­vényt, amely­ről téve­sen azt hitte, hogy az ked­vez­mé­nyes uta­zás­ra jogo­sí­tó okirat. A II. r. vád­lott miu­tán fel­éb­redt, ész­lel­te, hogy nincs meg a köt­vé­nye, ezért elin­dult, hogy fel­ku­tas­sa azt a sze­mélyt, aki ellop­ta. A pénz­tá­rak köze­lé­ben fel­is­mer­te, majd fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy adja vissza az ira­tot és ezzel egy­ide­jű­leg őt két­szer arcul ütöt­te. A férfi a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, hanem elin­dult a vágá­nyo­kon keresz­tül és fel­szállt a Fehér­gyar­mat­ra tartó vonat­ra. A vitát ész­lel­ve az I. r. fia­tal­ko­rú vád­lott fel­aján­lot­ta a II. r. vád­lott­nak, hogy segít vissza­sze­rez­ni a biz­to­sí­tá­si köt­vé­nyét. A két vád­lott is fel­szállt a vonat­ra, majd a sze­rel­vény egyik fül­ké­jé­ben meg­ta­lál­ták a fér­fit. A II. r. vád­lott újra fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja vissza neki a biz­to­sí­tá­si köt­vé­nyét. Ennek ele­get is tett, de az I. r. fia­tal­ko­rú vád­lott hir­te­len meg­ra­gad­ta a nya­kát, majd őt meg­ütöt­te és a nad­rág­ja zse­bé­ből ello­pott 1.000 Ft-ot.

A II. r. vád­lott ezután a férfi keze­it az ülés­tám­lá­hoz nyom­ta, majd ő is átku­tat­ta a zse­be­it és elvett tőle 560 Ft-ot, az I. r. vád­lott is újra átku­tat­ta és elvett tőle 1 doboz bon­tat­lan cigarettát.

Ezek után a vád­lot­tak a fér­fi­val együtt leszáll­tak a vonat­ról, vissza­men­tek a vas­út­ál­lo­más csar­no­ká­ba, majd a sér­tett érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A sér­tett az őt ért táma­dás követ­kez­té­ben sérü­lést nem szen­ve­dett, de közel 2.000 Ft kára kelet­ke­zett,  amely­ből 1.000 Ft az I. r. fia­tal­ko­rú vád­lot­tól tör­tént lefog­la­lás és kiadás útján megtérült.

A II. r. vád­lot­tat kóros elme­ál­la­po­ta kép­te­len­né tette az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­nek fel­is­me­ré­sé­re és az ennek meg­fe­le­lő maga­tar­tás tanúsítására.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. r. fia­tal­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re, míg az ide­ig­le­nes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés hatá­lya alatt álló II. r. vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fel­men­té­sé­re és egy­ide­jű­leg kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt. Az ügyész­ség a meg nem térült kár­összeg ere­jé­ig mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indítványozta.