Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Hiába menekült a kukoricásba az eltiltás hatálya alatt vezető sofőr, 72 órán belül elítélték – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­be vett sió­fo­ki fér­fit, aki két hét­tel eltil­tá­sát köve­tő­en gép­ko­csi­val fuva­roz­ta családját.

A vád lénye­ge sze­rint a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban 2023 augusz­tu­sá­nak köze­pén til­tot­ta el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, mivel enge­dély nél­kül veze­tett. A férfi az eltil­tás elle­né­re augusz­tus végén ismét volán­hoz ült, majd Sió­fo­kon köz­le­ke­dett élet­tár­sá­val és gyer­me­ké­vel. A szin­tén ugyan­ezen az útsza­ka­szon hala­dó jár­őrök azon­ban ész­re­vet­ték az álta­luk koráb­bi ügyek­ből ismert vád­lot­tat és kocsi­ját követ­ve iga­zol­tat­ni sze­ret­ték volna.

A ter­helt azért, hogy az iga­zol­ta­tást elke­rül­je, gyor­sí­ta­ni kez­dett, azon­ban gép­jár­mű­vét nem tudta az úttes­ten tar­ta­ni és egy kerí­tés tar­tó­osz­lo­pá­nak ütkö­zött. A férfi elő­ször meg­győ­ző­dött arról, hogy csa­lád­tag­jai nem sérül­tek meg, majd a rend­őrök elől a köze­li kuko­ri­cás­ba futott.

A vád­lott hiába mene­kült el, a jár­őrök elfog­ták, őri­zet­be vet­ték, és az ügyész­ség az őri­zet tar­ta­ma alatt bíró­ság elé állította.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság 90 nap elzá­rás­ra és két év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te a több­szö­rös vissza­eső ter­hel­tet, azon­ban a dön­tés nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa végett, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.