Főoldal » Archív » Hiába szökött lábát törve, az ügyészség előzetes letartóztatását indítványozta

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki isme­rő­sét akar­ta fel­gyúj­ta­ni, majd a nyo­mo­zá­si bíró ülése előtt meg­szö­kött és kiug­rott a bíró­ság ablakán.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal férfi 2017 októ­be­ré­től kez­dő­dő­en több eset­ben hábor­gat­ta az egyik isme­rő­sét, a bűn­ügy sér­tett­jét a Pest megyei Vámos­mi­ko­lán. A haj­na­li órák­ban több­ször bement a sér­tett házá­ba, ott az alvó fér­fit álmá­ból fel­kelt­ve több­ször ököl­lel fején meg­ütöt­te, föld­re rán­tot­ta, fejbe rúgta.

2017. novem­ber 21-én éjfél körül a gya­nú­sí­tott ismét bement a sér­tett házá­ba. A ház­ban a ruhás­tól alvó sér­tett­hez lépett, és a férfi több réte­ges ruhá­za­tát öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta. A sér­tett fel­éb­redt, meg­pró­bál­ta olta­ni a ruhá­já­ba kapott tüzet, amely­ben a gya­nú­sí­tott rövid ideig megakadályozta.

Miu­tán a sér­tett elol­tot­ta a ruhá­za­tát és kér­dő­re vonta táma­dó­ját, a gya­nú­sí­tott rán­gat­ni kezd­te a fér­fit és becs­mér­lő sza­vak­kal szid­ta őt. 

Az aljas indok­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi sza­ba­don hagyá­sa ese­tén okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy a sértett-tanú meg­fé­lem­lí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­né a nyo­mo­zás sike­rét. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy a férfi sza­ba­don véde­kez­ve újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

S miu­tán a gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zá­si bíró által tar­tott ülés előtt meg­szö­kött, és a Váci Járás­bí­ró­ság épü­le­té­ből kiug­rott, a Váci Járá­si Ügyész­ség a szö­ké­se miatt is indít­vá­nyoz­ta a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt újabb bün­te­tő­el­já­rás indul ellene.