Főoldal » Archív » Hiába volt már többször börtönben, újra lopni ment – közterületi kamera buktatta le

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en és zseb­tol­vaj­lás útján elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki rövid­del egy­más után két alka­lom­mal is Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban lopott.

A vád­lott 2018 júni­u­sá­ban az éjsza­ki órák­ban egy köz­te­rü­le­ti kerék­pár­tá­ro­ló­ból lopott el egy 40.000,- Ft érté­kű kerék­párt, úgy, hogy a nála lévő kés­sel és kala­páccsal a kerék­pár­zárt szét­ver­te. A bicik­lit a vád­lott később pár ezer forin­tért adta el.

Egy másik alka­lom­mal egy for­gal­mas utcán sétá­ló gya­nút­lan nő nad­rág­já­nak hátsó zse­bé­ből emel­te ki 53.000,-Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját. A lopást a sér­tett ész­lel­te, a vád­lot­tat egé­szen a távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­va­rig üldöz­te, ott azon­ban szem elől tévesz­tet­te. A tele­fon azon­ban nem volt soká­ig az elkö­ve­tő­nél, mivel azt még aznap isme­rő­se segít­sé­gé­vel – aki tudott arról, hogy a tele­fon­lo­pás­ból szár­ma­zik – egy mobil­szak­üz­let­ben 14.000,- Ft-ért értékesítette.

A bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­sét meg­könnyí­tet­ték a köz­te­rü­le­ti kame­rák felvételei.

A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti, az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­ri – 3 év 5 hónap tar­ta­mú fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki.