Főoldal » Hírek » Hirtelen gerjedt haragra, késsel fenyegetőzött - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészég sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kés­sel fenye­get­ve akar­ta vissza­sze­rez­ni a pénzét.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. ápri­li­sá­ban az esti órák­ban talál­ko­zott össze egy tápió­szent­már­to­ni dohány­bolt előtt a sér­tett házas­pár­ral, akik közül a fér­jet korább­ról ismerte.

Az ittas elkö­ve­tő beszél­get­ni kez­dett a férj­jel, mely­nek során átadott neki huszon­öt­ezer forin­tot azért, hogy azon lég­fegy­vert sze­rez­zen. Ezután azon­ban kötöz­köd­ni kez­dett velük az elkö­ve­tő, ezért a házas­pár elin­dult hazafelé.

A férfi követ­ni kezd­te, majd utol is érte őket és meg­po­foz­ta a fér­jet, majd elkezd­te vissza­kö­ve­tel­ni a pén­zét. Miu­tán a férj azt nem akar­ta vissza­ad­ni, az elkö­ve­tő ismét meg­ütöt­te, majd elő­vett egy kést és a férj által tolt elekt­ro­mos kerék­pár kábe­le­it azzal elvág­ta és a jár­mű­vet rug­dos­ni kezd­te. A férj ekkor segít­sé­gért sietett.

A fele­ség eköz­ben meg­pró­bál­ta véde­ni a kerék­párt, de az elkö­ve­tő őt is fejbe vágta és a nyaka felé tart­va a kést meg­fe­nye­get­te, hogy elvág­ja a torkát.

A nő pró­bál­ta ráven­ni, hogy beszél­jék meg a dol­got, erre az elkö­ve­tő leön­töt­te őt egy dobo­zos sör­rel, majd ruhá­já­nál fogva rán­gat­ni kezd­te és több­ször arcon ütötte.

A férfi cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy a férj vissza­ér­ke­zett a rend­őrök­kel, azon­ban az elkö­ve­tő még az intéz­ke­dés alatt is folya­ma­to­san fenye­get­te a sértetteket.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.