Főoldal » Archív » Hivatali bűncselekmény miatti vádemelés a Nemzeti Nyomozó Iroda volt rendőrtisztje ellen

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda volt tiszt­je és két társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Tanácsánál.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult tit­kos nyo­mo­zás­ban arra merült fel adat, hogy a magán­nyo­mo­zói tevé­keny­sé­get foly­ta­tó két vád­lott rend­sze­res kap­cso­la­tot tar­tott fenn a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda állo­má­nyá­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rendőrtiszttel.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a magán­nyo­mo­zók a tevé­keny­sé­gük­höz szük­sé­ges nyil­ván­tar­tá­si ada­tok meg­szer­zé­se érde­ké­ben arra kér­ték az adat­bá­zi­sok­hoz szol­gá­la­ti hely­ze­té­nél fogva hoz­zá­fé­rő rend­őr­tisz­tet, hogy végez­zen lekér­de­zést a nyil­ván­tar­tá­si rend­sze­rek­ben és annak ered­mé­nyé­ről tájé­koz­tas­sa őket.

A magán­nyo­mo­zók ügy­fe­le­ik érde­ké­ben meg­ha­tá­ro­zott sze­mély vagy tárgy fel­ku­ta­tá­sa, figye­lé­se tár­gyá­ban jár­tak el, és a volt rend­őr segít­sé­gé­vel érvé­nyes jog­alap nél­kül, soron kívül jutot­tak hozzá személyi-, lakcím- és gép­ko­csi ada­tok­hoz, – ame­lyek­ről tájé­koz­tat­ták meg­bí­zó­i­kat – anél­kül, hogy az ada­tok nyil­ván­tar­tás­ból tör­té­nő leké­ré­sé­ért szol­gál­ta­tá­si díjat fizet­tek volna.

A vád­irat sze­rint a magán­nyo­mo­zók a jog­el­le­ne­sen meg­szer­zett nyil­ván­tar­tá­si ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val tel­je­sí­tett közel száz meg­bí­zás révén leg­alább 5.624.100,- forint meg­bí­zá­si díj­ból szár­ma­zó jöve­de­lem­re tet­tek szert.

A volt rend­őr bűnös­sé­gé­re kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett, egyik társa rész­ben ismer­te csak el a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, míg a har­ma­dik vád­lott meg­ta­gad­ta a val­lo­más­té­telt. A vád­lot­tak vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy a bíró­ság ítél­je a volt rend­őrt 1 év, tár­sa­it 8 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, továb­bá a két magán­nyo­mo­zót  3.315.000,- forint pénzbüntetésre.