Főoldal » Archív » Hivatali bűncselekmények egy budapesti székhelyű adóhivatalban - vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben a vád sze­rint egy adó­ha­tó­sá­gi ügy­in­té­ző nő jogo­su­lat­la­nul kért le ada­to­kat az adó­ha­tó­ság nyil­ván­tar­tá­si rend­sze­ré­ből azért, hogy ezzel egy barát­nő­jé­nek, illet­ve egy másik eset­ben a saját fér­jé­nek jog­ta­lan előnyt sze­rez­zen. Az utób­bi eset­ben a jog­ta­lan adat­le­hí­vás­ra az egyik kol­lé­ga­nő­jét kérte meg.

Az ügy I. rendű és a III. rendű vád­lott­ja - egy 44 és egy 60 éves nő - az elkö­ve­tés ide­jén a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal (NAV) egyik megyei Adó­igaz­ga­tó­sá­gá­nak állo­má­nyá­ban tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot. Vég­re­haj­tá­si, illet­ve ügy­fél­szol­gá­la­ti ügy­in­té­ző­ként mind­ket­ten hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sül­tek, akik mun­ka­kö­rük­ből adó­dó­an hoz­zá­fé­ré­si jogo­sult­ság­gal ren­del­kez­tek az adó­ha­tó­ság nyil­ván­tar­tá­si rendszereihez.

A vád­irat sze­rint az I. rendű vád­lot­tat 2015. janu­ár 29-én tele­fo­non fel­hív­ta egy barát­nő­je - aki az ügy II. rendű vád­lott­ja - és arra kérte, hogy néz­zen utána annak, hogy egy álta­la meg­ne­ve­zett sze­mély az adó­ha­tó­ság rend­sze­ré­ben milyen elér­he­tő­ség­gel sze­re­pel, mivel egy tar­to­zás miatt beszél­ni akar vele.

I. rendű vád­lott ele­get tett barát­nő­je kéré­sé­nek, így tör­vé­nyes jog­alap és cél nél­kül jogo­su­lat­lan leké­ré­se­ket vég­zett az adó­ha­tó­sá­gi nyil­ván­tar­tá­sok­ban, majd a lekért ada­tok­ról (pl. a kér­de­zett sze­mély beje­len­tett mun­ka­he­lyé­ről, a mun­ka­he­lye mobil­te­le­fo­nos elér­he­tő­sé­ge­i­ről) tájé­koz­tat­ta a barátnőjét.

A vád sze­rint továb­bá egy másik eset­ben az I. rendű vád­lott azért, hogy a fér­jé­nek jog­ta­lan előnyt sze­rez­zen, kol­le­ga­nő­jét, a III. rendű vád­lot­tat vette rá a jogo­su­lat­lan adat­le­hí­vás­ra. Kol­lé­ga­nő­jét konk­ré­tan arra kérte, hogy az adó­ha­tó­sá­gi rend­sze­rek­ben néz­zen utána annak, hogy egy álta­la név sze­rint meg­ha­tá­ro­zott sze­mély milyen össze­gű jöve­de­lem­re van bejelentve.

A kol­lé­ga­nő a kérés­nek 2015. feb­ru­ár 12-én ele­get tett, majd azért, hogy a jog­ta­lan leké­rés­nek tör­vé­nyes lát­sza­tot adjon, a NAV rend­sze­ré­ben olyan valót­lan tar­tal­mú hiva­ta­los fel­jegy­zést készí­tett, amely sze­rint a lekér­de­zett sze­mély, mint ügy­fél, a lekér­de­zés nap­ján adat­egyez­te­tés cél­já­ból sze­mé­lye­sen meg­je­lent a NAV ügy­fél­szol­gá­la­ti iro­dá­já­ban. Ilyen azon­ban tény­le­ge­sen nem történt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben több rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.