Főoldal » Archív » Hivatali vesztegetés miatt vádemelés Szigetvár volt polgármesterével szemben - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség a többi között hiva­ta­li vesz­te­ge­tés miatt emelt vádat Szi­get­vár volt pol­gár­mes­te­ré­vel, egyik önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­jé­vel, vala­mint egy önkor­mány­za­ti cég volt veze­tő­jé­vel szem­ben.

A 2010-2014. évek közöt­ti önkor­mány­za­ti cik­lus­ban III.r. vád­lott Szi­get­vár pol­gár­mes­te­re, míg az I.r. vád­lott önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő volt.

A 2010. évi önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kat köve­tő­en az önkor­mány­zat több­sé­gi tulaj­do­ná­ban álló víz­köz­mű szol­gál­ta­tást biz­to­sí­tó kft. ügy­ve­ze­tő­je a pol­gár­mes­ter nevelt fia a II.r. vád­lott, míg a pol­gár­mes­ter a fel­ügye­lő­bi­zott­ság elnö­ke lett.

A jog­sza­bály­vál­to­zá­sok miatt a város vízközmű-szolgáltató kft-je más szol­gál­ta­tó cégek­be olvadt, azon­ban a képviselő-testület úgy dön­tött, hogy a város szá­má­ra külö­nös jelen­tő­ség­gel bíró vagyon – a szi­get­vá­ri gyógy­für­dő és tan­uszo­da, a gyógy­für­dő­höz kap­cso­ló­dó hotel – a város tulaj­do­ná­ban marad­ja­nak. Ennek működ­te­té­sé­re egy új gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got kíván­tak lét­re­hoz­ni.

A pol­gár­mes­ter azt akar­ta, hogy az újon­nan meg­ala­pí­tan­dó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je is a nevelt fia legyen. Ezt a képviselő-testület egy része nem támo­gat­ta. A pol­gár­mes­ter a minő­sí­tett több­sé­gű dön­tés­ho­za­talt igény­lő javas­lat ese­té­ben így nem szá­mol­ha­tott a hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­lá­hoz szük­sé­ges támo­ga­tó sza­va­zat­tal. A pol­gár­mes­ter több kép­vi­se­lőt is meg­ke­re­sett, hogy támo­gas­sák a dön­tést, de ők a kérést vissza­uta­sí­tot­ták.

Az első­ren­dű vád­lott ebben az idő­szak­ban önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő volt, azon­ban szo­rult anya­gi hely­ze­te miatt kül­föl­dön dol­go­zott. A pol­gár­mes­ter mind­er­ről tudott, ezért meg­ke­res­te, hogy a döntő sza­va­zá­son jelen­jen meg. A pol­gár­mes­ter önkor­mány­za­ti gép­ko­csit biz­to­sí­tott a kép­vi­se­lő haza­jö­ve­te­lé­hez, illet­ve a vissza­uta­zás­hoz, mert anya­gi hely­ze­te a sza­va­zá­son rész­vé­telt egyéb­ként nem tette lehe­tő­vé.

A 2013. októ­be­ré­ben tar­tott kép­vi­se­lő tes­tü­le­ti ülé­sen dön­tött a tes­tü­let az új gaz­da­sá­gi tár­sa­ság meg­ala­pí­tá­sá­ról, illet­ve a pol­gár­mes­ter nevelt fiá­nak ügy­ve­ze­tő­vé válasz­tá­sá­ról.

A sza­va­zás során a minő­sí­tett több­sé­get I.r. vád­lott sza­va­za­ta biz­to­sí­tot­ta.

A sza­va­zás kom­pen­zá­lá­sa­ként a pol­gár­mes­ter 2014. janu­ár­já­ban uta­sí­tot­ta nevelt fiát, mint az önkor­mány­za­ti cég veze­tő­jét, hogy a kép­vi­se­lő cégé­vel vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kös­sön. A szer­ző­dés alap­ján 3.810.000,- Ft. össze­gű szám­lát állí­tott ki a cég, úgy hogy a kép­vi­se­lő I.r. vád­lott cége sem­mi­lyen mun­kát nem vég­zett, ennek elle­né­re a cég­ve­ze­tő tel­je­sí­tés iga­zo­lást állí­tott ki, amely alap­ján a vál­lal­ko­zói díjat kifi­zet­ték.

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség a volt pol­gár­mes­tert és az önkor­mány­za­ti cég volt veze­tő­jét hiva­ta­li vesz­te­ge­tés­sel és hűt­len keze­lés­sel, míg a volt kép­vi­se­lőt hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­val és hűt­len keze­lés­sel vádol­ja.

Pécs, 2016. októ­ber 18. nap­ján

Dr. Varga- Kori­tár György

főügyész

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye