Főoldal » Archív » Hollandiából hozta a marihuánát - fotókkal

Három sze­mélyt állí­tott bíró­ság elé a Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt

Egy 25 éves férfi, aki koráb­ban Hol­lan­di­á­ban dol­go­zott, mielőtt haza­tért vásá­rolt mint­egy fél kg mari­hu­á­nát. Ezt Magyar­or­szá­gon kíván­ta érté­ke­sí­te­ni. Első alka­lom­mal 2017 novem­be­ré­ben adott el mint­egy 100 gram­mot 170 ezer forin­tért Megy­a­szón egy 39 éves mis­kol­ci fér­fi­nak. Az eladás­ban segí­tett neki 25 éves nő isme­rő­se is, oly módon hogy köz­ve­tí­tett a vevő és az eladó között.

Máso­dik alka­lom­mal a rend­őr­ség tet­ten érte mind­hár­mu­kat, amint a vevő gép­ko­csi­já­ban épp az üzle­tet bonyo­lí­tot­ták 2018 janu­ár ele­jén. Ekkor mint­egy 100 gramm­nyi mari­hu­á­nát fog­lal­tak le. Az eladó laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás alkal­má­val továb­bi kb. 70 gramm mari­hu­á­nát fog­lal­tak le. A növé­nyi tör­me­lék ható­anya­ga a delta9-THC, ami kábí­tó­szer­nek minősül.

Az ügyész­ség mind­hár­mu­kat gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Sze­ren­csi Járás­bí­ró­ság a napok­ban bűnös­nek mond­ta ki őket. Vala­mennyi­ük­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. A vevő ese­té­ben elren­del­te párt­fo­gói fel­ügye­le­tét és külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként, hogy vegyen részt kábí­tó­szer fogyasz­tá­sát keze­lő, gyó­gyí­tó ellátásban.

Az ügyész az eladó és a vevő ese­té­ben súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés érde­ké­ben. A nő bün­te­té­se jog­erő­re emelkedett.