Főoldal » Hírek » Homlokcsonttörést okozott a játszótéren játszó kislánynak - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hét­éves kis­lányt két­szer arcon ütöt­te, majd a keze­it és lába­it össze­fog­va fel­emel­te és a föld­re dobta az elkö­ve­tő. A Győri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett testi sér­tés miatt emelt vádat vele szem­ben.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi idén ősszel egy győri ját­szó­té­ren azért bán­tal­maz­ta a hét­éves kis­lányt, mert fel­dü­hí­tet­te a visel­ke­dé­se.

A kis­lány ugyan­is a többi gyer­mek­kel konf­lik­tus­ba került, köz­tük a vád­lott volt pár­já­nak kis­lá­nya­i­val is, ezért a férfi kicsa­vart kezek­kel a többi, ott tar­tóz­ko­dó szülő elé rán­gat­ta őt, hogy szá­mon kérje a bán­tal­ma­zó visel­ke­dé­sét. A kis­lány azon­ban nem szólt egy szót sem, ezért a férfi dühbe gurult: két­szer is arcon ütöt­te a kis­lányt, aki az üté­sek­től mind­két alka­lom­mal a föld­re esett. Ezt köve­tő­en keze­it a lába­i­hoz szo­rít­va fel­emel­te, majd szán­dé­ko­san ledob­ta őt a föld­re.

A gyer­mek, aki élet­ko­rá­nál fogva véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek minő­sül, a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben hom­lok­csont­ja töré­sét szen­ved­te el, mely nyolc napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lés.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az elkö­ve­tőt agresszió keze­lő fog­lal­ko­zá­son való rész­vé­tel­re.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügy­ben.